Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Kiriku võimalused veebis

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

Ümarlaual osalenuid tervitas piiskop Philippe Jourdan. Erik Salumäe.

Meedia ümarlaua üks pea­aru­telusid puudutas kiriku tegevusvõimalusi veebis.

Eesti Kirikute Nõukogu mee­dia ümarlauda võõrustas 27. augustil Rooma-Katoliku Ki­rik. EKNi liikmeskirikute mee­­dia­juhid, kristlike mee­dia­väljaannete, rah­vus­­ring­hää­lingu ja sise­minis­tee­riu­mi usuasjade osakonna esin­da­jad kogunesid seekord oma kor­ralisele koosolekule Tal­lin­nas Peeter-Pauli katedraali kõr­valhoones asuvasse püha paavst Johannes Paulus II saa­li. 

Katoliku kiriku meediatööst

Ümarlauas osalenuid tervitas Rooma-Katoliku Kiriku piiskop Philippe Jourdan, ümarlaua koosolekut juhatas EKNi meediatöö konsultant, EELK piiskop Tiit Salumäe.

Üheks peaettekandeks oli Rooma-Katoliku Kiriku pres­si­­esindaja Marge-Marie Paa­­si ülevaade katoliku ki­ri­ku meediatööst paavst Fran­ciscuse visiidi ajal ja järel. Paavs­ti visiidi järel, mille vas­tu oli nii Eesti kui teiste rii­kide ajakirjanikel väga suur hu­vi (akrediteeriti 267 aja­kir­­janikku), on katoliku ki­ri­ku teemadest olnud Ees­ti meedia tähelepanu all näi­­­teks peapiiskop Edu­ard Pro­fitt­lichi õndsaks­kuu­lu­ta­mi­se protsess. Lisaks dip­lo­maa­ti­lised kohtumised (nt Ees­ti presidendi visiit Vatikani no­vemb­ris 2019 või Püha Tooli riikidevaheliste suhete sekre­­­tä­ri visiit Eestisse käesoleva aasta jaanuaris) või kirikupühadega seonduv. Oluline on, et kiriku sõ­num meedias oleks väärikas ja Kristuse-keskne, rõhutas Paas.

EELK arendas veebi

Teise ettekandena rääkisid EELK õpetaja Toomas Nigola, kes osales koosolekul Zoomi va­hendusel, ja EELK avalike su­hete juht Regina Hansen EELK näitel kiriku tegevustest, võimalustest ja väljakutsetest veebis. EELK poolt aprillis käi­vitatud e-Kiriku portaal ka­jastab päevakajalisi uudiseid ning lugejate arv on tõusuteel. 

Samuti    on  uue  kanalina  tek­ki­nud vestlussaade „Tae­vas tu­leb appi!“. Koroo­na­­­­pan­­­­d­ee­­mia aeg, millega ko­­­­­­gu­­dus­te tavapärased tegut­se­­­­mis­võimalused olid pii­ratud, on innustanud kirikuid ja ko­gudusi otsima ja avastama uusi infotehnoloogilisi või­malusi ning paljud nendest on säilitanud oma elujõu ka pärast piirangute lõppemist.

Tehti tagasivaade Arva­mus­festivalil EKNi korraldatud usu­vabaduse teemalisele aru­te­lule, kuulati infot teema-aas­ta „Armastame loodu(s)t“ seni toimunud ja eelseisvatest sünd­mustest ning eelinfot 30. sep­tembril toimuva ürituse kohta, millega alustatakse Piibli uue eestikeelse tõlke väljaandmise ettevalmistamist.

Ümarlaua järgmine koosolek toimub 4. märtsil 2021 EELK kon­sistooriumi ruumes.

Erik Salumäe

EKN-i meediatöö projektijuht