Kinnitati välissuhete nõukogu kodukord

/ autor: Tiiu Pikkur / rubriik: Uudis / ilmunud:  /

Konsistooriumi täiskogu otsustas veebruarikuu istungil nimetada EELK delegaatideks Euroopa Kirikute Konverentsil aastal 2003 Trondheimis (Norra) piiskop Einar Soone, Jõhvi koguduse õpetaja Peeter Kalduri ja konsistooriumi välissuhete sekretäri Liina Tuuliku.
Kinnitati uued sõpruskogudused: Narva Aleksandri kogudusel on nüüd sõpruskoguduseks Ingeri Kiriku Puškini kogudus.
Kinnitati välissuhete nõukogu kodukord. Välissuhete nõukogu töötab välja EELK välissuhete strateegia ja taktika, sh suhetes riigi ja riiklike organisatsioonidega, korraldab oikumeenilisi ja konfessionaalseid suhteid, toetab allasutuste, nõukogude ning praostkondade välissuhteid, kinnitab sõpruskoguduste ja -praostkondade vahelisi koostöölepinguid, koostab välissuhete nõukogu eelarve projekti, koordineerib diasporaatööd ja suhteid E.E.L.K.ga (Välis-Eesti kirik), nimetab EELK esindajaid rahvusvahelistesse organisatsioonidesse, kiidab heaks EELK poolt sõlmitavate rahvusvaheliste lepingute ja rahvusvaheliseks avaldamiseks mõeldud dokumentide tekstid.
Välissuhete nõukogusse kuuluvad: esimees peapiiskop Jaan Kiivit, sekretär Liina Tuulik, õpetaja Peeter Kaldur, assessor praost Joel Luhamets, praost Gustav Piir, konsistooriumi peasekretär Tiit Pädam, Misjonikeskuse juhataja õpetaja Leevi Reinaru ning praosti kt Veiko Vihuri.
Võeti teadmiseks konsistooriumi presiidiumi istungi otsus mag Tiit Pädami kinnitamisest konsistooriumi peasekretäriks alates 1. jaanuarist 2002. Konsistoorium otsustas toetada sihtasutuse EELK Usuteaduse Instituut loomise ideed.
Tiiu Pikkur