Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Kas Narva koguduse vara läheb haamri alla?

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

Viru maakohus mõistis 9. oktoobril Narva Aleksandri koguduselt ehitusettevõtte Eviko kasuks välja üle 530 000 euro.

Kirde-Eesti päevaleht Põhjarannik on vahendanud, et «kohus mõistis välja alusetu rikastumise teel saadud 132 244 eurot, viivise 47 624 eurot ja garantiikirjast tuleneva võlgnevuse 351 514 eurot.
Kohus jättis rahuldamata hageja nõude kokkuleppest tuleneva põhivõlgnevuse koos viivisega 239 515 eurot ja lepingust tuleneva põhivõlgnevuse kokku 24 972 eurot. Pooled võivad esitada Tartu ringkonnakohtule otsuse peale apellatsioonkaebuse 30 päeva jooksul».

Halvasti juhitud projekt
Põhjarannik vahendab 11. oktoobri lehes, et AS Eviko andis 27. veebruaril 2009 kogudusele laenu 195 371 krooni ja kuu hiljem summas 1 873 800 krooni, et tasuda koguduse vanu laene ja finantseerida ehitustegevust. Laenu küsisid ja läbirääkimistel osalesid koguduse nimel Villu Jürjo ja Heikki Lättemaa. Laen lubati mõne kuu jooksul tagastada ning kogudus asus saadud laenusid ka kasutama.
«Kirikuõpetaja Villu Jürjo andis mitmel aastal ehitajale lubadusi laen tagasi maksta ja tunnistas laenu. Pärast kohtusse pöördumist väitis Villu Jürjo, et laenu ei ole kunagi EELK Narva Aleksandri kogudus saanud. Seda väidab ta tänini, hoolimata sellest, et kohtul on koguduse pangaväljavõtted, kust Eviko ülekanded on must valgel näha.
Kuivõrd Villu Jürjo eitas laenu saamist laenulepingute alusel, esitas Eviko kohtusse paralleelselt laenulepingust tuleneva nõudega ka alusetu rikastumise sätetest tuleneva nõude ning viimase nõude kohus kogu ulatuses ka rahuldas.»
Kuna kohtusaaga on jätkumas, on kirikuvalitsus oma kommentaarides napisõnaline. Peapiiskopi korraldusega tegi Narva koguduses augustis erakorralise revisjoni EELK revisjonikomisjon ja esitas kirikuvalitsusele aruande, mis ei kuulu avalikustamisele.

Kus kogudus kasutas raha
Revisjonikomisjoni esimees Urmas Paju on Eesti Kirikule öelnud, et «EELK mitmel kogudusel on kurbi kogemusi projektide asjatundmatust ja kergekäelisest juhtimisest, kahjuks kuulub ka Narva sinna ritta». Urmas Paju sõnul ei tulnud revisjonikomisjoni liikmetele kohtuotsus sugugi  üllatusena.
Kantsler Urmas Viilma kinnitas Eesti Kirikule, et «konsistoorium on palunud peapiiskopil algatada noomituse määramine Villu Jürjole seoses kiriku korra rikkumisega. Silmas on peetud õpetaja Villu Jürjo garantiikirja, millega ta kirikuseadust rikkudes tagab oma allkirjaga koguduse nimel suuremahulise laenu, seades koguduse juriidiliselt ja majanduslikult keerulisse olukorda».
Selgust annab Põhjarannik kohtuprotsessist kirjutades: «Kogudus garanteeris 21. oktoobril 2008 SA Narva Aleksandri Kirik projektijuhile Lättemaale antud laenu summas 5 500 000 krooni. Kohus tuvastas, et seda raha kasutati samuti ehitustegevuseks. Alguses väitis Jürjo, et mingit ehitustegevust pole toimunud. Seejärel viidi EELK Konsistooriumi vahendusel läbi ehitusekspertiis, mis kinnitas, et kõik lisatööd objektil on tehtud. Kohtumenetluse käigus väitis Jürjo, et kirikuseaduse järgi polnud tal üldse õigus laenu garanteerida.»
Urmas Viilma on selgitanud, et EELK majandusprintsiibi järgi ei saa kogudused üksi vastu võtta koguduse varade saatust määravaid otsuseid, s.t kõigil otsustel, mis jõuavad notari juurde, peab olema konsistooriumi heakskiit, ja kogudused ei saa sellest tulenevalt ka laene garanteerida.
Eesti Kiriku küsimusele laenu võtmise kohta vastas õpetaja Villu Jürjo: «Laenu võttis eraisik Heikki Lättemaa, kes selle ka vastavalt kokkuleppele nädala jooksul Evikosse tagasi kandis. Kas ta seda raha ehitustöödeks on kasutanud, ei ole tegelikult selge. Ülekannetele märkis Lättemaa «vastavalt lepingule».
Tema leping Evikoga ehitustöid ei sisaldanud. Seega ilmselt ei kogudus ega sihtasutus (SA Narva Aleksandri Kirik – toim.) laenu saanud ei ole. Nõude taga ei ole aga Eviko, vaid eraisik Meelis Niinepuu, kes on Eviko äripartner OÜs Uus Maja. Tema ka esitas nii oma firmade kui Eviko nimel tellimuse võlgade sissenõudjatele.»
Narva kogudusel lasub hiigelnõue. Teema ei ole ammendunud ja kohtusaaga jätkub.
Sirje Semm