Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Tublid töötegijad hoiavad elu kirikus

09.03.2005 | | Rubriik: Kirikuelu, Uudised

Ei tea, kas alfabeetilisest järjekorrast tulenevalt või praost Jaanus Jalaka pealehakkamisest tingituna, aga selle aasta EELK sinodite esimene koosolek leidis aset taas ida-harjukate juures.
Küünlakuu 25. päeva hommikul koguneti Jüri kirikusse pihi- ja armulauateenistusele ning sealt siirduti edasi lähedal asuvasse hubasesse koosolekuruumi. Koosolemist juhatas praost Jaanus Jalakas, abijuhatajaks valiti Kalev Mõttus (Jüri), oma kohalolekuga austas sinodit ka vastpühitsetud peapiiskop Andres Põder koos abikaasa Marje Põderiga.
Praosti kutsel viibisid külalistena kohal vikaarõpetaja Illar Hallaste ja levijuht Anneli Klaus Eesti Kirikust, kes algatuseks edastas ajalehetoimetuse tänusõnad ja -kirjad aktiivsematele lehe tellimist vahendanud kogudustele.
Paeluvad erinevad projektid
Pärast praostipoolset sissejuhatust said kõigi koguduste esindajad sõna paariminutiliseks kokkuvõtteks lõppenud aastast.
Praostkonna annetajaliikmete arv kahanes võrreldes 2003. aastaga 209 inimese võrra (2423ni). Vaid Tuhala ja Jõelähtme koguduses suurenes pisut annetajate hulk. Viimase kolme aasta arvandmeid kõrvutades aga ei paistagi seis nii troostitu, sest pooltel praostkonna 10 kogudusest on annetajaliikmete arv jäänud peaaegu muutumatuks.
On see aga märk stabiilsusest? Või sellest, et põhi on juba saavutatud? Eks aeg annab arutust.
2003. aastaga võrreldes peeti möödunud aastal vähem jumalateenistusi, kahanes konfirmeeritute, laulatuste, armulaualiste ja matuste arv, suurenes aga ristitute ja armulauaga jumalateenistuste osakaal. Rahagi laekus ja kulutati vähem.
Koguduste esindajate sõnavõttudest jäi mitu kordi kõlama sõna «stabiilsus» – kindlus, et kiriku juures ikka miskit toimub ning on tublisid ja hoolivaid töötegijaid. Jaguks ainult igasse kogudusse paikseid pappe.
2004. aastal lahkusid praostkonnast praktikandid Triin Simson ja Hüllo-Kristjan Simson, vikaarõpetajatena aga lisandusid Tauno Kibur ja Reet Eru. Harju-Jaani kogudus igatseb jätkuvalt oma õpetaja järele, loodetavasti alanud aasta annab nendegi palvetele vastuse.
Mitmed segased tuuled on puhunud ümber Prangli kiriku. Selles kunagises Jõelähtme kiriku kabelis on juba aastaid pidevalt teenistusi peetud, aga statistilisi andmeid ei kajastu ühegi koguduse arvudes. Juba liialt kaua kestnud probleem kabeli ja sealsete ristiinimeste kuuluvusest saab loodetavasti lahenduse alanud aastal ning meie praostkonda lisandub veel üks pisike, aga tubli kogudus.
Lisaks igapühapäevastele jumalateenistustele on Harju-Jaanis, Juurus ja Jüris peetud piiblitunde, regulaarne noortetöö toimub Kosel, Jüris ja Juurus, kuue koguduse juures tegutseb pühapäevakool. Jüri gümnaasiumi algklassides ja Järlepa lasteaed-algkoolis anti usuõpetusetunde.
Juuru õpetaja Marko Tiituse arvates peaks aga traditsioonilisi töövorme muutma, sest järjest enam inimesi on valmis kaasa lööma pigem erinevais projektides. Nii lõpetati Juurus näiteks piiblitundide pidamine ja selle asemel viidi läbi enam huvi tekitanud «Reis usumaale», pühapäevakooli laagrissegi tuli rohkem lapsi, kui käis tavaliselt tundides.
Kuue koguduse tegemisi rikastavad koos käivad lauluansamblid ning ühendkooriks koondununa lauldi praostkonna laulupäeval Juuru kirikus. Muusikat ja laulu elik erinevaid kontserte oli kõigis kümnes kirikus kuni aastalõpuni välja.
Kohalike omavalitsuste abiga
Kogudustes jätkusid ka tavapärased remonttööd. Tuhala kiriku juurde püstitati uus alajaam ja tehti ettevalmistustöid katuse kapitaalremondiks. Prangli ning Harju-Jaani kirikuis remonditi oreleid.
Kuusalu koguduse tallihoone sai uue katuse, Jüris valmis koostöös vallaga kirikupõllu projekt, Jõelähtmes telliti köstrihoone ennistamise joonised ja otsitakse ehitamiseks raha, Randvere kirik muutus tänu valla toetusele pimedal ajal valgustatuks.
Kohalike omavalitsuste abi väärisid kõik kogudused. Ühiselt korraldati nii kontserte kui ka kihelkonnapäevi ning paljusid teisigi ettevõtmisi.
Sinod kinnitas 2004. a. tulude-kulude aruande ning 2005. a eelarve, kusjuures praostkonnakassa maks jäi taas muutmata – 6 krooni iga annetaja pealt. Revisjonikomisjonil paluti tulevikus järgida põhimõtet, et kui majandusaruanne on tekkepõhine, siis oleks seda ka revisjonikomisjoni akt, sest muidu on raske erinevaid arve kokku viia.
Praostkonna nõukogu liikmeteks valiti Urmas Kiviselg (Randvere) ja Arvo Rodi (Tuhala). Ameti poolest kuuluvad sinna veel praost Jaanus Jalakas, abipraost Mare Palgi ning sekretär Margus Kirja. Revisjonikomisjoni liikmeteks kinnitati Liina Rodi (Tuhala), Ilse Tudre (Harju-Jaani) ja Andres Jaanus (Randvere), asendusliikmeks Kalle Rebane (Kuusalu).
Uueks kirikukogu liikmeks valiti vaimulike hulgast Tanel Ots (Jüri) ja asendusliikmeks Margus Kirja (Jõelähtme), ilmikliikmeteks aga Arvo Rodi ja Raivo Linnas (Kuusalu) ning asemikeks Joel Põld (Juuru) ja Karli Lambot (Leesi).
Kirikutöö märksõnad
Peapiiskop Andres Põder tõstatas oma ettekandes küsimuse, mida pidada tähtsaks kirikutöö juhtimisel koguduseliikmete seisukohast ja peatus sellega seoses kolmel olulisemal märksõnal.
Motivatsioon. Vaimulike ja koguduse liikmetena peame suutma motiveerida teisi inimesi, muutma oma usu nähtavaks teistele, andma edasi oma sisetuld. Meie usk on me motivatsiooni mootoriks, kuidas aga usku tugevdada? Selleks peame süvendama osadust, kooskäimisi, palvetamist, otsima meetodeid oma usu kindlustamiseks.
Usaldus. Me kõik vajame suuremat usaldust. Teinekord tundub, et kirik kisub harali – üksteist ei taheta mõista, ei osata hinnata. Mõistmine ja usaldamine saab aga alguse kommunikatsioonist, vastastikusest suhtlemisest, soovist teist kuulata ja tähele panna.
Töösuhted. Segadust tekitavad ka töösuhted. Paljud probleemid on meil lahti kirjutamata ja läbi arutamata – ja nii tekivad erinevad ootused ning arusaamad. Oma teenimises ei vastandu me üksteisele, vaid töötame ühise eesmärgi nimel. Selleks peame paika seadma oma töösuhted ja planeerima ning kooskõlastama oma tegemisi.
Peapiiskop rõhutas ka perekonna tähtsust teenimisel. Perekond ei peaks ainult mõistma ja toetama kirikutöö tegijaid, vaid perekond tuleb kaasata ühistesse tegemistesse.
Praost tänas peapiiskoppi ja tema abikaasat Marjet, et nad vana traditsiooni kohaselt koos sinodil viibivad, ning andis sõna kohale jõudnud konsistooriumi kantsler Mati Maanasele ning Kiriku Varahalduse juhatajale Urmas Viilmale majandustegevuse ja tulevikuplaanide tutvustamiseks.
Raha ja maise vara juurest siirduti taas ühisele palvele ja laulule, et järjekordsele Hommiku-Harju praostkonna sinodile panna punkt.
Margus Kirja,
praostkonna sekretär

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)