Riigi ja kiriku dialoog

/ autor: Liina Raudvassar / rubriik: Uudised / ilmunud:  /

Vabariigi Valitsuse ja EELK koostöö arendamiseks moodustatud komisjon kogunes siseministeeriumis minister Hanno Pevkuri juhtimisel ja peapiiskop Andres Põderi kaasjuhtimisel.

Vabariigi Valitsuse korraldusega 3. septembrist sätestati, et komisjoni liikmed määratakse ametikohtade alusel, varem oli komisjon määratud isikutepõhiselt. Jätkuvalt juhib komisjoni kiriku poolt peapiiskop ja valitsuse poolt regionaalvaldkonna eest vastutav minister.
Valitsuse delegatsiooni kuuluvad veel siseministee­riumi usuasjade osakonna kaks esindajat, muinsuskaitseameti peadirektor, justiitsministeeriumi, rahandusministeeriumi, sotsiaalministeeriumi ja välisministeeriumi esindaja. EELK on esindatud seitsme liikmega: peapiiskop, piiskop, kantsler ja neli assessorit (praegu Joel Luhamets, Gustav Piir, Mati Maanas ja Tiit Salumäe).
Sotsiaalteema alakomisjon andis ülevaate arengutest haigla kaplanaadi teemal. Taas nenditi tõsiasja, et kuna haiglad on Eestis eraomandis, on neile väga raske teha ettekirjutusi. Ometi vajavad haiglad, eriti kriisiolukordades, hingehoiuteenust. Kokkuvõttes kinnitati, et alakomisjon jätkab tööd, et jõuda haigla peakaplani ametikoha ja kaplanaadi loomiseni.
Kultuuriväärtuste alakomisjon palus kiriku ringkondades levitada informatsiooni, et pühakodade programmilt toetuste saamiseks taotluste esitamise tähtaeg on 30. september. Seega on veel natuke aega nõuetekohase taotluse vormistamiseks ning muinsuskaitseametile esitamiseks. Järgmise aasta riigieelarvest toetatakse eeldatavalt pühakodade programmi samas mahus kui käesoleval aastal.
Veel võeti teadmiseks, et kultuuriministeeriumi koostatud uue muinsuskaitseseaduse eelnõu esimene versioon on aruteluks avatud, kommentaare ja parandusettepanekuid oodati 19. septembrini. EELK on oma seisukohad ning muudatusettepanekud eelnõu koostanud komisjonile edastanud.
Õiguslike küsimuste ja omandisuhete alakomisjon vahendas, et seoses Risti kiriku põranda alt leitud mündikogu vaidluseks oleva omandiküsimusega plaanib kultuuriministeerium pöörduda seadusandliku lahenduse leidmiseks riigikogu poole.
Peapiiskop Põder tänas EELK nimel minister Pevkurit Maarjamaa juubeliaasta avamisel peetud sisuka kõne eest ja andis valitsuse esindajale üle lipu «8 sajandit Maarjamaad».
EELK väljendas valmisolekut osaleda Eesti Vabariigi 100. aastapäeva ettevalmistavas töörühmas.
Koosolekul arutati toomkooli Toompeal asuva maja küsimust ning leiti, et pärast balletikooli sealt paari aasta pärast väljakolimist ning vajalikku remonti võiks Tallinna Toomkool kolida oma ajaloolistesse ruumidesse.
Komisjoni tööst andis ülevaate Tiit Salumäe. Järgmine Vabariigi Valitsuse ja EELK ühiskomisjoni koosolek toimub 6. mail 2015.
Liina Raudvassar