Pühitseda palves ja tegudes meie ühist kodu

/ autor: Avo Üprus / rubriik: Elu ja Inimesed, Uudised / ilmunud:  /

1. september on lisaks tar­ku­sepäevale kogu loodu päev. 

Loodu päevaga algab loodus­hoiule pühendatud kuu, mis lõpetatakse Assisi Fran­cis­cuse surmapäeval 4. ok­toobril. Teadmiste maas­tikul liikumise eeldus on rohelise maastiku säilimine ja hoid.

Looja on inimese asetanud maailma loodut hoidma ja hoo­livalt edasi arendama, nii et ei lõpeks külv ega lõikus ja Jumal võiks meie peale vaadates naeratades näha, et see jätkuvalt „hea on“, na­gu pühakiri loomisjärgset aega kirjeldab. Samas pea­me tunnistama, et oleme ületootmise ja -tarbimisega kahjustanud üldist ja märksa olulisemat heaolu, kui seda on majanduslik heaolu. Oleme viinud ökosüsteemid välja loomulikust tasakaalust ning põhjustanud tõsiseid muutusi nii maa peal kui atmosfääris. 

On aeg teha korrektiive. Eestil tuleb anda oma panus ro­hepöörde läbiviimisse Euroo­pas ning toetada üleilmseid kokkuleppeid säästva ja jätkusuutliku arengu nimel. Üks väike võimalus on selleks ka võetud laenude tark kasutamine ning roheliste võlakirjade emiteerimine koostöös erasektoriga.

Kirikute Maailmanõukogu ringkirjast loeme: 

„Igal aastal 1. septembrist kuni 4. oktoobrini ühinevad kristlased üle kogu maailma ning pühitsevad palves ja te­gudes meie ühist kodu. Kristuse järgijatena on meil kõikjal maailmas ühi­ne ülesanne kanda hoolt Jumala loodu eest. Näeme, et loodu heaolu on tihedalt seotud meie enda heaoluga. Tunneme rõõmu sellest või­ma­lusest oma ühise ko­du eest hoolt kanda ja ka õde­dest-vendadest, kellega me koos seda teeme. Tänavuse loodu(s)hoiukuu teema on „Maa juubeliaasta“. Kutsume teid üles mõtlema, kuidas on omavahel seotud Maa ning ökoloogiline, majanduslik, ühis­kondlik ja poliitiline elu­korraldus. Just tänavu on üleilmse COVID-19 pan­dee­mia kaugeleulatuvad tagajärjed muutnud ilmseks, kui väga me vajame õiglasi ja jätkusuutlikke süsteeme. Me ihkame moraalset tuge, mida kätkeb endas juubeliaasta.“ 

Loodu(s)hoiukuu on aeg, mil maailma 2,2 miljardit kristlast on kutsutud loodu(se) eest palvetama ja hoolt kandma. Olge meiega selles igatsuses ja töös puhtama maailma, puhtama südametunnistuse ja puhaste mõtete nimel.

Hoia, Jumal, Eestit ja kogu maailma.

Avo Üprus,

Isamaa Kristliku Ühenduse esimees