Inglismaa ja Saksamaa praostkond soovivad ühineda kodumaa kirikuga

Seoses E.E.L.K. peapiiskopi valimistega oleme arutanud oma praostkonnas ja ka Saksamaa praostiga välis-eesti kiriku tulevikku puudutavaid küsimusi ning oleme jõudnud mõtteni, et E.E.L.K. Euroopa praostkonnad võiksid tulevikus alluda administratiivselt ja episkopaalselt EELK Konsistooriumile ja peapiiskopile Tallinnas.
Me hindame ja austame meie ühist ajalugu välis-eesti kirikus ning seda panust, mis E.E.L.K. Konsistoorium ja peapiiskopid on andnud meie kiriku kooshoidmisse ja järjepidevusse aastakümnete jooksul. Viimaste aastate jooksul aset leidnud arengud Euroopa poliitilises ja majanduslikus elus kajastuvad aga Inglismaa ja Saksamaa koguduste igapäevases elus ja uutes väljakutsetes meie kuulutustöös.
Liitumise põhjenduseks
Vaba tööjõu liikumine Euroopas on oluliselt muutnud eestlaste kogukondi meie asukohamaades. Pärast aastatepikkust vaikelu on käes olukord, kus meil tuleb taas aktiivselt tegelda misjonitöö ja koguduste ehitamisega.
Uued saabujad toovad täiendust kogudustesse, mille üle meil on siiras heameel. Paratamatult toob see aga kaasa praktilisi ja administratiivseid küsimusi. Nende lahendamisel oleks suureks abiks koguduste tihedam seotus Eestiga, mis kajastaks ka uute koguduseliikmete seotust Eestiga.
Leidsime, et enamus argumente EELKga liitumiseks on praktilist laadi:
* valitseb segadus liikmestaatuse küsimuses – hetkel tuleb uuel liikmel astuda ajutiselt E.E.L.K. liikmeks ja tagasipöördumisel Eestisse taas liikmestaatust vahetada;
* administratiivne lisatöö meie piiratud tööjõu ning finantsilises olukorras ei ole parim lahendus;
* majanduslikud suhted on Euroopa-siseselt kiiremad ja hõlpsamad;
* nii koguduseliikmete kui ka vaimulike töö ja vaba aja suhtlused Eestiga on aktiivsed, mis hõlbustab omavahelist koostööd ja kokkusaamist;
* vaimulike ja koguduse töötegijate tööturu kohalt ei suuda me ise oma vajadusi rahuldada ning seetõttu on koostöö Eestiga väga oluline;
* oikumeenilsed suhted on Euroopa-siseselt üha olulisemad kirikutevahelistes suhetes ning nende läbi on meie praostkonnad omavahel ja EELKga tihedalt seotud.
Kas Euroopa piiskopkond?
Geograafilisi, majanduslikke, administratiivseid ja emotsionaalseid põhjusi arvestades tundub meie praostkondade kokkukuuluvus EELKga loomuliku lahendusena ja loogilise esimese sammuna meie kirikute (olgugi, et osalise) taasühendamise protsessis.
Oletades, et meie visioon EELK Euroopa praostkonnast (või piiskopkonnast) oma kohaliku administratiivse juhiga, kes allub peapiiskopile Tallinnas, teostub, kindlustaks see Euroopa välis-eesti praostkondade tuleviku. Samas annaks see positiivse panuse EELKle ning rõõmustaks kindlasti meie oikumeenilisi partnereid.
Loodan, et pärast edukat  E.E.L.K. uue peapiiskopi valimist on meil võimalus ametlikult pöörduda E.E.L.K. peapiiskopi ja Konsistooriumi poole, et esitada neile Inglismaa ja Saksamaa praostkondade taotlus alustada liitumisprotsessi EELKga.
Seda enam, et Rootsi praostkond, kes on sama ideed juba mõnda aega arutlenud, on alustanud iseseisvat protsessi saavutamaks sama eesmärki.
Lagle Heinla,
E.E.L.K. Inglismaa praosti kt