Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Eksegeetiline käsiraamat Usuteaduse Instituudilt

/ Autor: / Rubriik: Elu ja Inimesed / Number:  /

Image

Urmas Nõmmik,
Randar Tasmuth

Sissejuhatus eksegeetikasse
Meetodiõpik tudengitele ja kiriku töötegijatele.

EELK Usuteaduse Instituudi toimetised XIV, Tallinn 2006.

Ülikoolina toimiva kõrgema õppeasutuse üheks tegevusalaks ja tunnuseks on õppetööks ja teadustegevuseks vajaliku kirjanduse soetamine ja väljaandmine. Teaduslike uurimuste lugejaid on väikesel maal vähesel hulgal ning ka teoloogiliste lõputööde temaatika ei ole tavaliselt mõeldud laiemale lugejaskonnale.

Kuid emakeelse õppematerjali ning käsiraamatute järele püsib vajadus, sest selle kaudu hoitakse elavana ja arendatakse emakeelset terminoloogiat ning edendatakse akadeemilist väljendusviisi. Teadusalast kirjandust ning käsiraamatuid välja andes tuleb emakeelset terminoloogiat juurde kujundada ning teiskeelsete mõistete tähendusväljadega võrrelda.

Kaks väljaannete sarja

Tagamaks õppetöö parem toimimine ja teadusloomest tulenevate ülesannete täitmine, on Usuteaduse Instituudis kaks erineva suunitlusega emakeelse kirjanduse sarja. Esimene keskendub õppekirjandusele laiemas mõttes ja sisaldab enamasti väärtuslikku tõlkematerjali.

Tuletame siinjuures veelkord meelde meie õppekirjanduse seerias 8. järjekorranumbrit kandvat Christian Braw’i raamatut «Õnne käsiraamat. Sissejuhatus Väikesesse Katekismusesse». Sellel raamatul on unikaalne koht meie kiriku ühe olulisima õppematerjali mõtestamisel.

Teine sari on vanem ja EELK UI toimetiste nime kandes eeldab eestimaiste autorite originaalset kaastööd. Toimetiste seeria algas 1985. aastal Kristiina Krossi koostatud heebrea keele õpikuga, sinna kuuluvad näiteks ka prof Elmar Salumaa koostatud filosoofia ajaloo ülevaated. Nüüdseks on toimetiste seeria jõudnud 14. numbrini, milleks on värske raamat «Sissejuhatus eksegeetikasse».

Meenutame siinjuures, et piibliteaduste osas kuulub toimetiste sarja ka Jaan Undi koostatud «Uue Testamendi kreeka keel algajaile» (1998, X). Seega astus instituut Piibli algkeelte õpikute väljaandmisega edasi mööda seda teed, mille rajasid professorid Uku Masing ja Ago Viljari heebrea ja kreeka keele käsikirjaliste õppematerjalide koostamisega.

On tähenduslik, et piibliteadustega iseseisva töötamise aluseks oleva meetodiõpiku väljaandmiseni jõuti instituudi kuuekümnendal sünnipäeval ehk aastal 2006.

Õpik üliõpilastele

Eksegeesi õppimise eesmärgiks on rajada vundament Piibli iseseisvale uurimisele ja järelduste tegemisele. Usuteaduse Instituudi bakalaureuse- ja magistriõppe üheks ülesandeks on aidata kasvada niisugusel lõpetanul, kes suudab suhtuda kriitiliselt teksti, sekundaarsesse kirjandusse ja kõikvõimalikesse teooriatesse, teha oma põhjendatud valikuid ja mitte lihtsalt esitada nii- või teistsuguseid väiteid. Magister ei saa kõiges olla sekundaarsest kirjandusest sõltuv. Tee põhjendatud arutlusvõime kujunemiseni kulgeb aga läbi vaevanõudva töö.

Meetodiõpiku alguses tutvustatakse lugejat teaduse üldiste põhimõtetega, seejärel siirdutakse raamatu iseloomust johtuvalt tekstide ja tekstikriitika aluste selgitamise juurde ning sealt edasi kirjandus-, vormi- ja redaktsioonikriitika mõistete ja töövõtete avamisele.

Just algtekstide uurimine on aluseks tekstiliste, kirjanduslike, vormiliste ning traditsiooni ja redaktsiooni puudutavate küsimuste esitamisele ja lahendamisele.

Raamatus esitatud meetodid moodustavad ajaloolis-kriitilise eksegeesi põhivara, kuid teoloogile vajalik arsenal ei piirdu nendega. Uuemaid uurimismeetodeid puudutav osa on esitatud lühidalt, peaaegu üldse ei ole piiratud ressursi tõttu võimalik peatuda hermeneutikal.

Eksegeetika raudvara esitamisel on silmas peetud antud raamatu kasutamist mitte ainult õpikuna, vaid ka käsiraamatuna. Meetodite paremaks omandamiseks on selgitusena esitatud 18 erinevat näidet, hulk viiteid kirjandusele ning nõuandeid teadustööde kirjutamiseks ja vormistamiseks (lisa 2).

Käsiraamat kiriku kuulutustöö tegijatele

Igal nädalal on vaimulikel ja jutlustajatel vaja kuulutada Jumala sõna. Olenevalt olukorrast on ettevalmistuseks kasutada rohkem või vähem aega, suuremal või väiksemal hulgal kirjandust. Eesmärk teksti mõista ja selle alusel kuulutada aga sellest ei muutu. Vastutustundlik ja kriitiline suhtumine teksti on ikkagi nõutav, nagu akadeemilise uurimise puhulgi. Nõnda on raamatusse mahutatud ka juhiseid teksti analüüsimiseks olukorras, kus Piibli algkeeltega tegelemise võimalus mingil põhjusel puudub (nt lisa 1).Kristlikus ajakirjanduses ja riiklikus meedias laiemalt kohtab ajaloolis-kriitilise meetodi mõiste kasutamist erinevates tähendustes. Aeg-ajalt ilmub mõni artikkel või intervjuu, mille sisuks on valitud Piiblist pärinev temaatika, ja mille autor võib näida kriitilist lähenemist tundvat, ent on tegelikust asjatundlikkusest üsna kaugel.

Käesoleva õpiku autorid on teadlikud ajaloolis-kriitilise meetodi mõistele kergekäelise toetumise või sellele ebakohase viitamise ohtudest ning mõistavad hukka pealiskaudsed teadmised meetodite kasutamisest, piiridest ja eesmärgist.

Piibliteksti vastutustundetu tõlgendamise tulemuseks võib olla kuulaja või lugeja eksitamine, ajaloolis-kriitilise meetodi väärkasutamisele võib kuulaja või lugeja reageerida umbusklikult.

Käesoleva õpikuga tahavadki autorid aidata nii piibliteaduste meetodite omandajaid ja kasutajaid kui ka neid, kes kõike raamatus pakutavat otseselt ei tarvita, kuid vajavad viiteid ja näpunäiteid oma igapäevases töös. Samuti loodetakse panna esimese emakeelse tervenisti piibliteaduse meetoditele keskenduva raamatuga alus vastavasisulisele diskussioonile eesti keeleruumis.

Soovime tööindu ja õnnistust kõikidele käsiraamatu kasutajatele. Raamat jõuab lisaks EELK Usuteaduse Instituudile ja EELK Konsistooriumile müügile ka raamatupoodidesse.

Randar Tasmuth