Esileht » Mitmesugust » Järjejutt »

Leeritund 3.osa – Mina usun Jeesusesse Kristusesse

28.04.2004 | | Rubriik: Järjejutt, Teoloogilist

Lunastama tähendab lahti ostma. Vanal ajal kehtiva karmi võlaõiguse alusel heideti maksujõuetu võlgnik vanglasse või tehti orjaks. Ta pidi orjama seni, kuni võlg sai makstud. Sageli oli võlg nii suur, et ta pidi orjama surmani. Aga tal võis olla mõni rikas sugulane, kes tuli ja maksis võlad ära ja ostis võlavangi vabaks.
Jumal on tulnud Jeesuses Kristuses meid lahti ostma patu orjusest. Jeesus Kristus on meie lunastaja. Jh 8:34 ütleb Jeesus: «Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, igaüks, kes teeb pattu, on patu ori.» Kirjas roomlastele 6:23 lisab Paulus: «Patu palk on surm.» Kristus on meid siis lunastanud patu, kuradi ja surma käest.
Kuidas patt tegutseb?
Patt ja kurat seovad meid enesega nii, et meil enestel ei ole võimalust sellest vabaneda. Patt tegutseb nagu maffia või KGB. Kui sa teed eksisammu või kui sulle määritakse kaela mingi kuritegu, siis on patt sind valmis kaitsma, kui sa oled tema mees ja temale kuulekas. Ent näiliselt kaitstes sunnib ta sind tegema uusi kuritegusid.
Kui sa püüad keelduda, siis tuleb sul seni tehtud kuritegude eest kanda surmakaristust. Kui sa jätkad koostööd, siis hukutavad sind su enda kuriteod. Tavaliselt ei ole võimalust lahkuda kuritegelikust organisatsioonist elusalt. Selles maailmas on patt too jumalavastane süsteem, millest inimesel ei ole endal pääsemise võimalust. Patt tasub sulle su tegutsemise eest surmaga.
Kuidas on võimalik pääseda?
Sellest süsteemist saab meid päästa vaid Jumal. Jumala Poeg Jeesus Kristus võttis meie rikutuse, patu ja süü enda peale ja kandis karistuse. Teda piinati ja surmati meie süütegude tõttu. Ta sai kätte selle palga, mille meie oma pattudega olime ära teeninud. See oli hind, mis maksti meie pääsemise eest. Kurjusel ei ole enam õigust meie üle. Sellega ostis Jeesus meid kurja meelevalla käest enda omaks.
Kes on Jeesus Kristus?
Jeesus Kristus on tõeline inimene ja tõeline Jumal samal ajal. Kõigeväeline Jumal alandas ennast ja sai inimeseks, et meid lunastada. Ta sündis Petlemmas Püha Vaimu mõjutusel naisest, kes oli neitsi. Tema sünniga algab kristliku maailma ajaarvamine. Ta kasvas üles Naatsaretis.
Umbes 30 aasta vanusena alustas ta avalikku tegevust. Ta valis endale lähedased õpilased, kuid ta õpetas kogu rahvast. Ta tegi imetegusid ja parandas haigeid. Ta ilmutas oma jumalikku meelevalda loodusjõudude üle. Jeesuses kui ajaloolises isikus ei kahelda ja ilmselt ei ole mõtetki kahelda. Küll on aga peamiseks probleemiks Jeesuse jumalikkus. Tema elu ja õpetus viitasid ta isiku erakordsusele, Vana Testamendi ennustused osutasid Temale kui Päästjale ja Jumalast võitule. Ometi ootasid tolleaegsed inimesed teistsugust päästjat Jumalat ja lõid Jeesuse ristile kui Jumala pilkaja.
Ta suri ristil ja maeti hauda, kolmandal päeval pärast surma leiti Jeesuse haud tühi olevat ja Jeesus ilmutas end oma lähedastele ülestõusnuna. Just surnuist ülestõusmine ja taevasse ülendamine kinnitasid Tema jumalikkust. Sellest ajast alates ei kahtle Jeesusesse uskujad, et just Tema saatis Jumal meie lunastajaks ja päästjaks.
Kas on teisi võimalusi lunastada inimest?
Jeesus ütleb, et «Mina olen tee, tõde ja elu. Ükski ei saa minna Isa juurde muidu kui minu kaudu». Inimesel ja inimkonnal puuduvad vahendid pääseda patu, kuradi ja surma käest. Jumal ise võib meid päästa ja Ta on teinud seda Jeesuse Kristuse kaudu. Igavene elu ja õndsus on saavutatav vaid Jeesuse kaudu.
Kas kõik inimesed on lunastatud?
Lunastatud on kõik inimesed, kes usuvad Jeesuse Kristuse kaudu pakutavasse lunastusse ja kes selle vastu võtavad. Mure on selles, et me ei usu sellesse ja ei taha seda vastu võtta. Kui omal ajal neegerorjad vabaks kuulutati, siis suurem osa orjas oma peremehi edasi. Esiteks nad ei uskunud, et üks paber suudab kogu elu muuta, ja teiseks nad kartsid, et mis siis saab, kui nad vabaks saavad.
Kes siis neile ja nende lastele tööd ja süüa annab? Kes hoolitseb nende eest? Nii oli kindlam edasi orjata. Inimesel, kes on kaua orjuses elanud, on hirm vabaduse ees. Arvatakse ka, et inimesed, kes on kaua haiged olnud, ei taha enam terveks saada. Otsitakse oma hädades küll paremaid abivahendeid ja suuremat pensioni, kuid tervekssaamist alati ei oodata. Tervekssaamise korral võivad kõik haige inimese privileegid kaduda.
Sellepärast ei ole üllatav, et Jeesus küsis pimeda käest, mida sa tahad, et ma sulle teeksin. Pimeda soov nägijaks saada ei olnud sugugi endastmõistetav. Kerjamisel on siis lõpp, tuleb tööd tegema hakata. Kõik kujutlused ja tõekspidamised, mida pime endas kandis, võivad hetkega puruneda.
Ei ole sugugi endastmõistetav, et me võtame vastu lunastuse ja pääsemise patu orjusest. Kindlam tundub inimlike hädade leevendamiseks korrastada seadusi, tugevdada politseid, reformida haridussüsteemi, mõelda välja uusi lõbustusasutusi jne.
Tänapäevalgi ei ole moodne vastu võtta lunastust, kuid pakkumine on jõus. Teame, et meie Lunastaja elab.
Joel Luhamets

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)