Slava Ukraine
Esileht » Mitmesugust » Järjejutt »

Kirik kui organism 2.osa

12.03.2003 | | Rubriik: Järjejutt, Teoloogilist

2) Diagnoos (tõlkes läbi tundmine) osutab, et mida rohkem on vajaduste rahuldamatust, seda närvilisem ja haavatavam organism on. Aineliste vajaduste nagu töötasu ja sotsiaalsed garantiid tunnustamise kõrval on sama oluline organismis ringlevate signaalide iseloom. Esiteks, kirikus ei saa aina kasutada argumenti, et siia tulnu ei tohigi soovida ametile ja oskustele vastavat töötasu, mis vastab ühiskonna vastavale standardile. Teiseks on suhtlemine, mis tähendab, et ülevalt alla suunduvad signaalid ei tohi aina meelde tuletada, et veel ei ole jõutud mõnda asja ära teha, käivitada või end kompetentseks teha.
Alt üles suunduvate signaalide osas tuleb ainult kahjuks, kui pidevalt viidatakse juhtide hoolimatusele, ükskõiksusele või ametkonnakesksusele. Kui mõlemas valdkonnas eirata neid probleeme ettekäändel, et jooksvalt on aina midagi muud ja kiiret teha ning küll kuidagi ikka jõutakse, siis varsti organismid ehk inimesed lihtsalt enam ei jaksa. Ja kirik kui metaorganism samuti.
Nii vaimse kui ainelise valdkonna vajaduste rahuldamatus ning eesmärkide ebaselgus ilmneb haavatuses, mis väljendub stressina, funktsionaalse pärsitusena, väsimusena, frustratsioonina ja irooniana. Seejuures on iroonia eelpool nimetatu lõpptulemus ja tagajärg. Ironiseerimine võib küll auru välja lasta, aga ei ravi.
3) Tervendada püüdes tuleb lähtuda sellest, et kiiret ja imettegevat rohtu ei ole. Mõttekuse ja seesmise tasakaalu igapäevasesse tegevusse annavad ühise eesmärgi täpsustamine ja selle aktsepteerimine ning igapäevaste vajaduste vastastikune märkamine ja üksteise toetamine. Jagan igapäevased vajadused ainelisteks ja vaimseteks-emotsionaalseteks. Eristan vaimseid emotsionaalseid vajadusi vaimulikest just selleks, et mitte varjutada igas inimkoosluses, igas kollektiivis toimivate suhtlusviiside ja hoiakuväljenduste rolli olenemata sellest, kas tegemist on kirikuga või firmaga. Vaimne õhkkond on palgatingimuste ja sotsiaalsete garantiide kõrval teine tähtis tegur, mis ei asenda ainelisi puudujääke, kuid võib oskuslikul kasutamisel toimida kompensatsioonina ja tasandajana.
Olgu meil ühiseks teadvustatud eesmärgiks aidata kaasa turvatunde tekkele, püüd leida rahu endaga ja organismi teiste liikmetega ning saata positiivseid signaale kõikides suundades – alt üles, ülevalt alla ja külgedele. See tähendab juhtide hoolitsust töötajate vajaduste ja toimetuleku, ka tunnustust tehtu eest. Samuti lasub töötegijatel vastutus toetada juhiametis inimest. Toetus ja nõuanne annavad alati parema tulemuse kui kritiseermine või halvustamine, olgu avalikult või varjatult.
Kiriku töötegijatele saab endisest olulisemaks kujundada iseenda jaoks realistlik enesehinnang ja tunnustada ning väärtustada peret.
Lõpuks esitan kolm komponenti, mis tõstavad organismi suutlikkust elada ja töötada. Aidaku need mõelda aasta teema üle ja leida uusi lahendusi töökohtadel.
TEOLOOGILINE KOMPONENT
tegevuse ideed ja eesmärgid ning nende omaksvõtt
AINELINE KOMPONENT
vahendid, struktuurid, strateegia, taktika
VAIMNE KOMPONENT
vaimne keskkond, signaalide iseloom, hoiakud, emotsioonid, solidaarsus
Järgnevalt on eelpool toodu esitatud skeemi kujul, mis võimaldab rühmatöös mõisteid ja elemente analüüsida ja uuel viisil kombineerida.
(1) ANATOOMIA (lahti lõikamine) ja FÜSIOLOOGIA (loomuseõpetus) kohaselt
on organism:
1) vajadustega || ülesannetega ja funktsioonidega
enese alahoid || missiooni täitmine
ilmikute ja vaimulike ilmalikud ja vaimulikud vajadused || töö eesmärgistatus
2) haavatav
3) tervendatav ja tugevdatav
MOTO: Terve organism `vastutab’ oma organite heaolu eest.
(2) DIAGNOOS (läbi tundmine)
Organismi juures esineb:
1) vajaduste rahuldamatus || eesmärgi ja funktsioonide ebaselgus
2) haavatus, mille väljendused on
stress || funktsionaalne pärsitus
väsimus || eesmärkide mittesaavutamine
negatiivsuse suur osakaal signaalide iseloomus || frustratsioon
igatsused ja vajadused leiavad välja ütlemise iroonias
(3) RAVI (medeor)
Organismi saab tervendada ja tugevdada:
1) vajaduste mõõduka rahuldamisega || ühise eesmärgi leidmise ja aktsepteerimisega
turvatunde tekkimine || rahu iseendaga ja teiste liikmetega
positiivsed signaalid ülevalt alla ja alt üles
terve, realistliku enesehinnangu kujunemine
isiku ja pere tunnustamine ning väärtustamine
TULEM: terve organism, kes funktsioneerib elurõõmsalt ja vastastikuselt, vastutab oma organite eest.
(Lõpp.)
Randar Tasmuth
Ettekanne on peetud Õpetajate Konverentsil 21. jaanuaril.

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)