Väliseesti arhiiviprojektide konkurss

/ autor: ek / rubriik: Teated / ilmunud:  /

Rahvuskaaslaste programmi nõukogu kuulutab välja konkursi projektidele, mis on suunatud väliseesti ajaloolis-kultuurilise pärandi kogumisele, säilitamisele ja kättesaadavaks muutmisele.
Taotlusi oodatakse 15. veebruariks (postitempli kuupäev) Haridus- ja Teadusministeeriumisse (Munga 18, Tartu 50088, Rahvuskaaslaste programm, arhiiviprojektide konkurss). Projekte hindab 11-liikmeline ekspertkomisjon. Komisjon otsustab toetuse saajad 2 kuu jooksul pärast tähtaega.

Konkursile oodatakse projekte, mille eesmärgiks on:

  • väliseesti ajaloolis-kultuurilise pärandi kogumine (ekspeditsioonid, suunatud kogumisaktsioonid), töötlemine (kogude korrastamine, kirjeldamine), säilitamine (säilitustingimuste tagamine, restaureerimine) ja kättesaadavaks tegemine (trükis või veebis publitseerimine), digiteerimine, tagatis- ja kasutuskoopiate valmistamine;
  • arhiivivõrgustiku loomine ja arendamine (mäluasutuste koostöö; väliseesti seltside, organisatsioonide, korrespondentide jt kaasamine kogumisse ning infovahetusse);
  • info kogumine ja koondamine, andmestiku loomine ja kättesaadavaks muutmine (infoportaalid, andmebaasid, kataloogid); infomaterjalide, küsitluskavade jms ettevalmistamine ning levitamine eesti kogukondades;
  • arhiivinduslike konverentside, seminaride ja infopäevade korraldamine;
  • kogukondade nõustamine praktilise arhiivitöö alal, arhiivikoolituse korraldamine;
  • väliseesti arhiivide tehniliste ja infotehnoloogiliste tingimuste parandamine;
  • teaduslik uurimine, mis aitaks kaasa väliseesti ajaloolis-kultuurilise pärandi kaardistamisele, kogumisele ja säilitamisele (kraadiõppurite ja teadlaste reisi- ning uurimisstipendiumid).

Projektitaotlus ja lisad on kättesaadavad haridus- ja teadusministeeriumi koduleheküljel .
Info telefonil 7350 225.