Slava Ukraine
Esileht » Arvamused » Arvamus »

Valimiste taustal Palamuse koguduse elust

10.02.2009 | | Rubriik: Arvamus

Pühapäeval, 25. jaanuaril toimunud Palamuse koguduse täiskogu koosolekul valiti uus koguduse nõukogu.
Koosolek algas jumalateenistusega kirikus ning jätkus rahvamajas. Viiekümne kahest hääleõiguslikust koguduse täiskogu liikmest oli kohale tulnud 21, mitmed olid teatanud haigestumisest või tööalasest lähetusest.
Annetajate arv kahanenud
Koosolekul võeti kokku eelnevate aastate jooksul toimunu.
15. jaanuaril möödus kümme aastat päevast, mil allakirjutanul peapiiskopi otsusega Palamuse koguduse õpetajaks kinnitati. Ametisse õnnistamine leidis küll aset alles 2000. a 20. veebruaril, pärast naasmist varem kokku lepitud töölähetuselt Kanadast. Aastani 2006 olin ka Torma koguduse hooldajaõpetajaks ning elasin Torma pastoraadis. Kolme aasta eest sai teoks ammune unistus, et kummalgi kogudusel on oma õpetaja ning Palamuse koguduse õpetaja elab Palamusel.
Möödunud kaheksa aasta sisse on jäänud erinevaid sündmusi ja arenguid. Et kurvemad alguses ära öelda, tuleb tunnistada, et kogudusele nimelise annetuse teinud liikmete arv on kahanenud pea kaks korda 62-ni (annetuste summa on küll aasta-aastalt kasvanud). Varem toiminud pühapäevakool ja diakooniatöö on vabatahtlike töötegijate lahkumise järel lakanud; laste- ja noortetöö ning hoolekanne on muutunud n-ö projektipõhiseks ehk siis toimib üksikute ettevõtmiste näol.
Kui sajandi alguses sai kogudus kohaliku omavalitsuse kassast toetust 40 000 krooni aastas, siis viimase viie aasta jooksul on valla eelarvest toetatud vaid kontsertide korraldamist kokku 10 000 krooniga (see on olnud küll tilgake kulude hulgas, kuid aitäh sellegi eest).
Soojas kirikus ja korras pastoraadis
Rõõmustavat on olnud siiski palju rohkem. Läbi aastate on tõusnud jumalateenistuste ning armulauast osa saanute hulk. Keskmine iganädalane kirikuliste arv on jäänud samaks, olles 23 inimese ringis (kui kolm suuremat ja väiksemat jumalateenistust eraldada, on keskmiseks 15,5). Oluliselt on paranenud koguduse olmetingimused: muinsuskaitse rahastamisel ja juhatuse esimehe Arne Tegelmanni asjaajamise tulemusel on vahetatud kiriku katus ning restaureeritud altarimaalid ja kaks kuju.
Sõprade rahalisel toel Kaarina kogudusest Soomest on kirikusse paigaldatud pinkidealune küte. Juba mitme aasta jooksul on kiriku uksed olnud suviti külastajaile avatud, selle eest on hoolt kandnud koguduse juhatuse liige Adu Seppa, kes igal hommikul ja õhtul on käinud kiriku uksi avamas ja sulgemas.
Koguduse nõukogu liikme Meelis Paaveli töö viljana on leitud raha pastoraadihoone ümberehitamiseks (Palamuse valdki toetas veerandiga summast). Selles majas on ilusad ruumid kogudusele, rahvamajale ning ka valla volikogule. Kõik kogudusele kuuluv kinnisvara on tööle rakendatud ja täidab oma eesmärki (vaid aiamaade hulgas on kasutamata lapikesi).
Üks täiskohaga töötaja
Kogudusel on üks täiskohaga töötaja – õpetaja Jaan Nuga, kelle ülesandeks on koguduse nii vaimulik kui ka majanduslik juhtimine ning kogu kantseleitöö. Viimaste aastate jooksul on minu tööajast pea 2/3 kulunud majandusküsimuste lahendamisele. Loodetavasti on lähemas tulevikus võimalik seda suhet vaimuliku töö kasuks muuta. Veel maksab kogudus vastavalt tehtule tasu organistile, koristajale, bussijuhile ja majahoidjale ning suviti ka niitjale.
Suur osa koguduse tööst tehakse tasuta. Ilmekaks näiteks on kirikuvanemad, neist Valdur Tamm on olnud kohal igal jumalateenistusel, aidates kirikut selleks ette valmistada. Ka koguduse juhatus ja nõukogu ei saa oma töö eest tasu ega isegi transpordihüvitist.
Suur juubel tulekul
Iga nelja aasta järel toimuvad koguduse juhtorganite valimised, kus võivad osaleda kõik ristitud ja leeris käinud koguduseliikmed, kes möödunud või jooksva aasta sees on teinud kogudusele nimelise annetuse ja käinud vähemalt korra armulaual.
Nagu juba alul öeldud, oli valimiste hetkeks meil selliseid koguduseliikmeid kokku 52. Koguduse nõukogusse otsustati valida neist 12 ning lisaks neli asendusliiget, kes asuvad nõukogu liikme kohale siis, kui see mingil põhjusel oma kohuseid enam täita ei saa.
Meie koguduse nõukogusse kuuluvad nüüd (tähestiku järjekorras): Hilja Alekand, Sirje Kasemaa, Egon Laanesoo, Kadri Liblik, Külli Paavel, Meelis Paavel, Adu Seppa, Ene Szymanel, Krista Sukk, Valdur Tamm, Arne Tegelmann, Tiina Tegelmann. Nõukogu esimene koosolek on 22. veebruaril, siis valime juhatuse ja võtame vastu eelmise aasta majandusaruande ning selle aasta eelarve.
Suuremate töödena ootab kogudust sel aastal ees Palamuse esmamainimisest 775 aasta täitumise tähistamine erinevate ettevõtmistega ja koguduse liikmearvestuse arvutisse kandmine. Kui leiame toetust, siis tahame korda teha kiriku välisilme ja oreli.
Infot koguduse tegemiste kohta leiate kodulehelt www.eelk.ee/palamuse.
Õnnistust ja jõudu selleks aastaks teile kõigile!

Jaan Nuga,
Palamuse koguduse õpetaja

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)