Esileht » Uudis » Esileht »

Usuõpetus kontra parateadus hariduselus

30.01.2002 | | Rubriik: Esileht, Uudised

25. jaanuaril toimus Pärnus Eesti Usuõpetajate Liidu laiendatud aastakonverents teemal «Meedia – kasvatab ja õpetab?!» Kõrvuti tegutsevate religiooniõpetajatega oli konverentsile kogunenud suur ring aine toetajaid ja huvilisi.
Heatasemelised näidistunnid
Päev algas Risto Tamme ja Joosep Tammo heatasemeliste näidistundidega Pärnu Sütevaka humanitaargümnaasiumis. «Miks Piibel?» oli Risto Tamme tunni teemaks kuuendas klassis, Joosep Tammo arutles kümnendikega religiooni kohta käivate teadmiste päritolu. Palju mõtlemist nõudvaid küsimusi õpilastele, pidev tagasiside, arusaadav keel ja huvitav näitmaterjal võiksid olla mõned märksõnad nähtu kohta.
Näidistundide vaheajal tervitas konverentsile saabunuid Sütevaka gümnaasiumi direktor Andres Laanemets. «Meie koolis pole iial kaheldud, et teadmised religioonist on hariduse osa,» olid tema sõnad. Usuõpetus on olnud selle kooli õppekavas algusest peale.
Päev jätkus Pärnu Eliisabeti kirikus. Hommikupalvuse viis läbi Audru koguduse vaimulik Allan Kährik, kes lühikeses kõnes väljendas hämmastust ühiskonna usulise harimatuse ning erinevate parateaduste lokkamise üle emakeeleõpikutes.
Mitmekülgsed ettekanded
Eesti Usuõpetajate Liidu esimehe Pille Talvari juhtimisel jätkus konverents Pärnu maavalitsuse saalis. Sissejuhatavad sõnad ütles Pärnu praost Andres Põder, kes toonitas, et mujal Euroopas on riigi tugi usuõpetusele üldreeglina tugevam kui Eestis ning usuõpetus peab aitama kujuneda isiksusel, kes küsib oma juurte järele. Pärnu maavalitsuse haridus- ja kultuurinõunik Avo Juss tervitas kohaletulnuid ning luges ette haridusminister Tõnis Lukase läkituse konverentsile. Pärnu abilinnapea Margus Tammekivi avaldas oma rahulolu konverentsi kogunemise üle just Pärnusse ning rääkis vajadusest siduda usuõpetus kogu muu koolieluga.
Järgnesid ettekanded. Tartu ülikooli usuteaduskonna õppejõud Pille Valk tutvustas õpilaste, õpetajate ja koolijuhtide lootusi ja eelistatumaid teemasid seoses usuõpetusega. Positiivsete ootuste kõrval avaldas ta kahtlust liigse optimismi pärast, kui loodetakse, et usuõpetuse sisseviimine lahendab automaatselt õpilaste käitumisprobleemid.
Lii Lilleoja EMK Teoloogilisest Seminarist peatus usuõpetuse hetkeseisul. Ta tõi välja õpetajate eelistatumad töömeetodid, kuid juhtis tähelepanu asjaolule, kui hästi haakuvad usuõpetuse eesmärgid riikliku õppekava üldeesmärkidega. Siseministeeriumi usuasjade osakonna peaspetsialist Ringo Ringvee käsitles meediafenomeni üldisemalt. Ta väitis, et massimeedia näiteid saab edukalt kasutada õppetöös. Samuti juhtis ta tähelepanu nähtusele, kuidas meedias kajastamist leidvad aktuaalsed teemad mõjutavad ühiskonna religioonikäsitlust.
Õpilasi esindas Haapsalu Wiedemanni gümnaasiumis õppiv Maarja Vahtras ettekandega noorte eelistatumatest meediakanalitest. Selgus, et poiste-tüdrukute eelistused erinevad vaid seriaalide ning ajalehtede puhul. Lääne praost Tiit Salumäe toonitas EELK kui suurima konfessiooni vastutust usuõpetuse eest ning kristliku meediatöö olulisust inimeste jaoks uute teede avamisel.
Valuprobleeme ja kogemustevahetust
Pärast lõunat tervitas kogunenuid Pärnu maavanem Toomas Kivimägi, kelle sõnul on usuõpetuse poolt antud teadmised osaks kultuurseks rahvaks olemisest. Liigutav oli kuulata osalejatele saadetud tervitusi doktor Heino Noorelt, kes terviseprobleemide tõttu ei saanud ise konverentsil osaleda.
Õhtupoolsetes ettekannetes käsitles Hugo Treffneri gümnaasiumi õpetaja Toomas Jürgenstein trükiajakirjandust ning analüüsis erinevate väljaannete mõju ja kasutusvõimalusi õppetöös. Kärdla, Pühalepa ja Reigi vaimulik Enn Auksmann rääkis põhiliselt Delfi portaali näitel internetimaailmast, tuues värvikaid näiteid sel esitatud seisukohtadest. Ettekannete osa lõpetas Viljandi praost Jaan Tammsalu, kes rääkis usuõpetuse tulemuslikkusest. «Igaüks võib süüdata küünla, et selle peale näeksid otsijad tulla,» oli tema keskne mõte.
Järgnenud sõnavõttudes puudutati usuõpetuse valuprobleeme, meenuti hea sõnaga esimest usuõpetajate koolitajat Seppo Alajat ning tutvustati kogemust õpetada usuõpetust virtuaalselt. Konverentsi osalejate hulgas oli ka peapiiskop Jaan Kiivit. Konverentsi lõpetas Joosep Tammo südamlik palve.
Toomas Jürgenstein

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)