Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Üksteist abistades ehitame sildu kirikute vahele

21.01.2004 | | Rubriik: Kirikuelu

Intervjuu dr Rainer Stahliga, Martin-Luther-Bundi (MLB) peasekretäriga
Dr Rainer Stahl nimetab Eesti Kirkule e-posti teel antud intervjuus kõige olulisemaks ülesandeks tema poolt juhitud organisatsioonis aidata luterlikke kirikuid tugevdada nende identiteeti, et iga kirik võiks sisemiselt tugevana jagada nii oma muresid kui rõõme teiste konfessioonidega.
Kui pikaaegsed on MLBi kontaktid Eesti Evangeelse Luterliku Kirikuga ja kuidas need tekkisid?
Kontaktid EELKga on olnud minu tegevuse algusest MLBs, seega umbes kuus aastat. Kohe alguses õnnestus mul osa võtta ühest Luterliku Maailmaliidu kohtumisest Tallinnas 1998. aastal. See oli suurepäraseks avataktiks.
Kas need kontaktid on hästi sujunud või on ette tulnud ka raskusi?
Minu kogemused on meeldivad. Eriti oluliseks pean Balti-reisi koos teiste kolleegidega 2001. aasta mais, mil külastasime ka Eestit. Loomulikult on üksteisemõistmisel ette tulnud arusaamatusi – ikka on kahjuks nii, et minu Eesti partner peab saksa või inglise keelt rääkima. Ise ma seda huvitavat eesti keelt üldse ei oska.
Kui oluliseks peate eri maade kirikutevahelisi kontakte ja kui olulised on oikumeenilised suhted?
Minu jaoks on tähtsaim vastastikune jagamine. Oluline on, et me teise poole tunnistust Kristusest tõsiselt võtaksime – nii eri maade luterlikud partnerkirikud kui ka oma maa erinevad konfessioonid. Selle läbi saame kogeda abi ja julgustust.
Teisel kohal on kristlike partnerite ühine tunnistus mitteusklikus keskkonnas. Siinkohal meenub mulle hea näitena eelmisel aastal Berliinis toimunud oikumeeniline kirikupäev, kus Martin-Luther-Bund oli esindatud koos roomakatoliku kiriku vastava organisatsiooni, Bonifatiuswerkiga.
MLB on mitu aastat toetanud Ida-Euroopa vähemuskirikuid. Mida saavad need kirikud omalt poolt MLB-le anda?
Toon ühe näite. Sellel aastal tegi Sileesia kirik Tšehhimaal korjanduse tules hävinud St. Peterburi Anna kiriku heaks ning saadud summa anti MLB kätte sihipäraseks kasutamiseks. Leian, et ka väikesed kirikud saavad teatud projektidega MLBi kaudu oma partnereid toetada. Nii saame ehitada sildu erinevate kirikute vahele.
Mis on teie suurim soov MLB-le eelolevaks aastaks?
Eelkõige loodan, et Martin-Luther-Bund suudaks 2004. aastal teha suuremaid annetusi vähemuskirikute heaks, eriti toetada Poola luterliku kiriku projekte.
Septembris toimub Peterburis ELKRASi üldsinod. Soovin, et meie Venemaa, Ukraina, Kasahstani ja teiste riikide luterlikud partnerkirikud tugevamaks saaksid ning et nad ülesannet usku kuulutada täidaks veenvalt ja otsustavalt.
Kuidas hindate evangeelsete kirikute rolli kaasinimeste teenimises sotsiaalsel ja majanduslikul pöördemomendil, pidades silmas Euroopat ja Balti riikide Euroopa Liiduga ühinemist?
Minu jaoks on kirikud ja kogudused identiteedi lähtekohad. Sealt saavad inimesed muutuste ja murrangute ajal tuge. Ebakindlus taganeb kindluse ees. Ja loomulikult on kirikud paigaks, kus antakse konkreetset sotsiaalset abi. Loodan väga, et EELK kogudused on selles tegusad – ja nimelt kõik, mitte ainult suurte linnade, vaid ka väikeste külade kogudused.
Kuidas saavad kiriklikud organisatsioonid, näiteks MLB, aidata lahendada erinevate kirikute vahelisi probleeme?
Mulle on oluline mõte, mida ka Berliini oikumeenilise kirikupäeva eel ütlesin: MLB abistab luterlikel kirikuil tugevdada oma identiteeti. See on tähtis! Sest vaid sisemiselt tugevana saame minna oikumeeniliste partnerite juurde, nendega rääkida ja koostööd teha.
Oikumeenilisel kirikupäeval Berliinis tegime head koostööd Bonifatiuswerkiga, kes on Eesti katolike koguduste partner Saksamaal. Minge nendesse kogudustesse, rõõmustage nende õnnestumiste üle, aga rääkige avatult ka võimalikest probleemidest! Meie omalt poolt oleme valmis seda suhtlust aitama. Näiteks võiks üheskoos läbi viia mõne projekti – sotsiaalvaldkonnas, aidata kodutuid lapsi jm. Peterburist panustavad luterlik ja roomakatoliku kogudus koos õigeusklikega end kodutute laste ja noorte abistamisele.
Mida tahaksite alanud aastaks soovida Eesti Kiriku lugejatele?
Eelkõige soovin teile, kallid õed ja vennad, rahulikku 2004. aastat! Soovin teile ka häid kogemusi Euroopa Liidu liitumisel. Ütlen seda teadlikult, sest tean, millist hirmu ja ebakindlust see kaasa toob. Soovin, et te oma kiriku töövaldkondades – diakoonia- ja haridustöös, ajalehetoimetuses, kirikuvalitsuses – ning kogudustes kogeksite solidaarsust ja harmooniat. Soovin, et konfliktid saaksid konstruktiivselt lahendatud. Olgu meie silme ees jõulusõnum: «Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu, inimestest hea meel!» (Lk 2:14)
Intervjueeris
Kristel Neitsov

Dr Rainer Stahl
sündis 1951. a Meiningenis Tüüringis, 1974 lõpetas Jena ülikooli ja kaitses doktoriväitekirja 1978, aastast 1982 õppejõud.
Samal aastal alustas tööd Luterlikus Maailmaliidus. 1985 koguduse õpetaja Leipzigi lähistel Alternburgis, 1988 dotsent Leipzigi kiriklikus seminaris. 1992 kuni MLB peasekretäriks valimiseni 1998 Tüüringi evangeelse luterliku kiriku piiskopi referent.

Martin-Luther-Bund (MLB)
on luterlikke vähemuskirikuid ja diasporaakirikuid toetav fond, kes teeb koostööd paljude organisatsioonide ja partneritega. Fond koondab Saksa liidumaades tegutsevaid Martin Lutheri Ühinguid, kellest igaüks toetab oma kirikuringkonna partnerlusprojekte nii välismaal kui ka Saksamaal. Liidu keskseks organiks on kord aastas Erlangenis MLB keskuses toimuv koosolek, kus on esindatud kõik osaühingud.
Lisaks kuuluvad liitu Austria, Šveitsi, Tšiili, Iiri, Hollandi, Lõuna-Aafrika ning Ungari, Tšehhi jt maade ühendused.
Martin-Luther-Bund loodi praegusel kujul 1932. aastal. Liidu eelkäijaks on 1853 Hannoveris rajatud «Gotteskasten verein» (Jumala kildkonna ühendus – toim.), kes tegeles peamiselt Ameerikasse väljarännanud sakslastele Piiblite trükkimise ja pastorite koolitamisega. Peatselt järgnesid sellele eeskujule teised Saksa linnad. Nende tähtsaimaks ülesandeks sai toetada luterlikku usku tunnistavaid inimesi kogu maailmas.
Martin-Luther-Bundi viljakas aastatepikkune töö ja kogemused mängisid tähtsat rolli Luterliku Maailmaliidu loomisel 1947. aastal. Praegu on MLB töö suunatud eelkõige Ida-Euroopasse.
Eestil on MLBga olnud kontakte juba 1930ndatel aastatel, kuid pärast II maailmasõda need katkesid. Kontaktid taastati 1998. aastal, kui liidu peasekretäriks valiti dr Rainer Stahl. Eelmise aasta lõpus valiti ta peasekretäriks teiseks ametiajaks, kuni 2010. aastani.

Sellel aastal loodetakse Martin-Luther-Bundilt EELK eelarvesse 120 000 Eesti krooni laekumist, et soetada kogudustele autosid. Raha laekunud, vaatab majandusnõukogu praostkondadelt tulnud taotlused läbi ning teeb selle põhjal otsuse, kuhu raha suunata. Eelistatud on õpetajad, kellel on teenida mitu kogudust või kellel on täita üldkiriklik ülesanne. Saadud toetuse eest ostetakse tavaliselt 2–4 autot.
MLB toetus EELK-le aastate lõikes on olnud samas suurusjärgus ja sihtotstarbeliselt autode ostuks.

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)