Slava Ukraine
Esileht » Arvamused » Arvamus »

Teoloogia doktorantuur instituudis

13.04.2007 | | Rubriik: Arvamus

Mais saab Usuteaduse Instituut juba 61aastaseks. Kuuekümnes aastapäev lisas Eesti vanimale eraülikoolile teoloogia doktoriõppe koolitusloa, värske doktoriõpe toetub instituudi akadeemilistele traditsioonidele ning tänapäevasele tööle bakalaureuse- ja kolme magistriõppe kava läbiviimisel.

Doktoriõpe Usuteaduse Instituudis toimub koostöös Tartu Ülikooli usuteaduskonnaga. Vastavalt mõlema usuteaduskonna doktoriõppe kavades kattuvatele ainetele on võimalik mõningaid seminare viia läbi koos, s.o mõlema teaduskonna doktorantide ja õppejõude osavõtul näiteks kord ühes, kord teises linnas.

Mäletan hästi kaks korda aastas peetud Helsingi Ülikooli ja Åbo Akademi Uue Testamendi doktorantide ja juhendajate seminare, sügisel ühes ja kevadel teises linnas. Nendest seminaridest võeti eriti arvukalt osa.

Kuna Tartu ja Tallinna kõrgkoolide õppekavades on mõningaid erinevusi, siis tähendab koostöö ka seda, et ainult UIs õpetataSvad doktorantuuri ained on avatud TÜ doktoriõppe üliõpilastele ning vastupidi. Koostöölepe tähendab ka soorituste vastastikust tunnustamist.

Teema valik oluline

Teoloogia doktoriõppesse astumine eeldab magistrikraadi või sellega võrdsustatud akadeemilist kraadi teoloogia erialal ning tahtejõudu ja võimekust läbida doktoriõpingud. Õpingute nominaalaeg on neli aastat, mis lõpeb doktoritöö kaitsmisega.

Käesoleval aastal on sisseastumiseks vajalike dokumentide esitamise tähtaeg 26. juuni, õppetöö algab augusti lõpus. Oluline on teada, et teema valikul ja kavandataval doktoriprojektil on oluline osa doktorantuuri vastuvõtmisel.

Teemat valides on vaja arvestada selle relevantsuse, teostatavuse, allikate ja kirjanduse olemasolu ning mitme muu teguriga. Teaduse rahvusvahelisuse tõttu on alati võimalik valida klassikalisi akadeemilisi teemasid piibliteaduste, süstemaatilise ning ajaloolise teoloogia valdkondadest.

Otseselt teoreetilisi uurimisteemasid ma nende õppetoolide osas siin puudutama ei hakka. Kuid ka siin on olemas oma kontekstuaalne aspekt ning kindlasti vajab doktoritöö tasandil uurimist ja jäädvustamist sõjajärgse aja kandvate teoloogide nagu näiteks Evald Saag, Ago Viljari, Elmar Silvester Salumaa elu ja tegevus.

Nende eesti teoloogia suurkujude uurimine peaks ühest küljest käsitlema neid kui isikuid omas ajas ja keskkonnas, teisest küljest seda, millistest teoloogilistest suundadest nad mõjutatud olid ning milline tähtsus oli nende koostatud kirjutistel eesti teoloogide mõttemaailma kujundamisel. Seega oleks oluliste teoloogide elu ja töö kaardistamine ning teoloogilise pärandi analüüsimine täiesti doktoritöö mahtu teemad.

Näiteks on Arne Hiob Tartu Ülikoolis kaitstud doktoritöös analüüsinud Uku Masingu religioonifilosoofiat. Teised teoloogia järjepidevuse kandetalad alles ootavad oma järge, sest erinevalt piiskoppe jäädvustavatest maalidest konsistooriumi seintel on teoloogide puhul paslikum raamatukujuline maal.

Kiriku homsele mõeldes

Jätkakem motoga theoria cum praxi. Tegeliku usuteaduse ja sellega piirnevate ning seostuvate küsimuste osas on teemade valikul vaja tunda EELK konteksti ning konkreetseid tingimusi ja vajadusi. Kiriku elus on palju analüüsi vajavaid valuküsimusi, mitmele neist juhtis ajaleheartiklis tähelepanu kirikukogu liige Raivo Linnas. Osa kitsaskohti ootab teaduselt lahendusi.

Samas on mõistetav, et kõiki olulisi ja uurimist vajavaid alasid ei saa doktoritöö teemaks vormistada ning ühel või teisel kujul doktoritööd tellida, kuid näiteks oikodoomika, koguduste kasvu ja ilmiktöötajate töökujundite ja võimaluste, liturgika ning hingehoiu alal on võimalik töid kirjutada ning niisugused uurimused on kiriku homse päeva jaoks hindamatu tähendusega.

Doktorantuuri õppemaks on 20 000 krooni aastas. Instituudil on stipendiumifondi raames võimalus anda parematele sisseastujatele stipendiumi, mis katab õppemaksu.

Usuteaduse Instituut ootab doktoriõppest huvitatuid ning on valmis õpinguid puudutavates küsimustes ning teema valimisel ja täpsustamisel teatud piirides kandidaati nõustama. Vastuvõtuga seotud informatsioon on kättesaadav UI kodulehel aadressil www.eelk.ee/ui. Pöörduda võib ka usuteaduskonna arendusjuhi Anne Burghardti poole (Anne Burghardt: anneburghardt@gmail.com, tel 5349 0169).

Randar Tasmuth

rektor

Üks kommentaar artiklile “Teoloogia doktorantuur instituudis”

  1. Külaline says:

    siis võib ta pensionile saata.

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)