Esileht » Uudis » Ametlikud teated »

Otsused

Konsistooriumi oktoobrikuu istungil otsustati, et  1. oktoobrist hooldab Äksi kogudust praost Joel Luhamets. 10. oktoobrist hooldab Audru kogudust praost Enn Auksmann ja Tõstamaa kogudust õp Ants Kivilo. Rahuldati õp Ivar-Jaak Salumäe avaldus emerituuri jäämiseks 20. veebruarist 2010. Kinnitati õpetajaameti kandidaatide praktikakogudused ja -juhendajad järgmiselt: diakon Tõnis Kark – Tallinna ...

Otsused

Sooritasid eksami 1. septembril kogunes kirikuvalitsus pärast suvepuhkust  istungile. Kahe kuu jooksul oli kogunenud hulga lahendamist vajavaid küsimusi. Allpool olulisemad otsused.  Päeva esimesel poolel toimus pro venia concionandi eksam. Eksamile olid kutsutud diakon Tõnis Kark, Tiina Kliiman, Teele-Triin Niinemäe ja Tiina Ool –kõik sooritasid eksami ja võeti pastoraalseminari.  Otsustati ...

Otsused

Ametist vabastatud EELK põhikirja § 16 lõike 2 ja kirikuseadustiku § 80 lõike 1 punkti 1 ning õpetaja Tiina Janno avalduse alusel vabastatakse ta konsistooriumi juulikuu otsusega Audru koguduse õpetaja ametikohalt alates 1. septembrist. EELK kirikuseadustiku § 91 alusel arvatakse Tiina Janno reservi samast kuupäevast. Audru koguduse hooldajaõpetajaks määratakse kuni õpetaja ametikoha ...

Konsistooriumi märtsikuu istungil

vabastati õpetaja Margit Nirgi Käsmu koguduse hooldajaõpetaja kohustustest alates 13. märtsist ja määrati sellele kohale õpetaja Meelis-Lauri Erikson. Arho Tuhkru määrati Tallinna praostkonna vikaarõpetajaks alates 3. märtsist. Mati Maanas kutsuti tagasi OÜ Kiriku Varahaldus nõukogust alates 24. märtsist. Gustav-Leo Kivirannale omistati kirikumuusiku (organist) A-kategooria kutse. Anti luba ...

Konsistooriumi veebruarikuu istungilt

Kinnitati EELK Konsistooriumi 2009. aasta tööplaan, milles nähakse ette tegevust isikuandmete kaitsel, vaimulike teenistussuhete korraldamisel, aruannete korra läbivaatamisel, pühitsetud ruumi kasutamisel ja muude kiriku elus oluliste teemavaldkondade käsitlemisel. Õpetaja Andres Tšumakov vabastati Käru koguduse õpetaja ametist ja määrati Järva praostkonna vikaarõpetajaks alates 1. märtsist. ...

Läkitus kogudustele

«Misjoniülesande täitmine apostel Andrease vaimus» Andreas leidis esmalt oma venna Siimona ja ütles talle: «Me oleme leidnud Messia!» – see on tõlkes «Kristuse». Andreas viis venna Jeesuse juurde. (Jh 1:41–42) Oleme kuulnud kõneldavat, et Eesti on Euroopa üks ilmalikumaid riike. Meie elanikkond pidavat kõige vähem hoolima usust ja kirikust. Kindlasti paneb see meid kristlastena ...

Kiriku­valitsusest

Peapiiskopi otsus kinnitab, et Nõmme Rahu koguduses on loodud abiõpetaja ameti­koht ja määratud sellele alates 1. jaanuarist Matthias Burghardt (fotol).

EELK Konsistooriumi tänukiri

EELK Konsistooriumi otsusega 17. oktoobrist anti tänukiri muinsuskaitsealase täiendusõppe läbiviimise eest kunstiajaloolasele Sirje Simsonile ja muinsuskaitseameti koosseisuvälisele spetsialistile Liis Kibuspuule.

Üleskutse hingedepäevaks

Kutsun üles hingedepäeval, 2. novembril k.a seoses Eesti Vabariigi 90. aastapäeva tähistamisega mälestama jumalateenistustel kirikutes või kalmistutel kõiki meie riigi iseseisvuse ja püsimise eest võidelnuid. Sarnase ettepaneku on teinud avalikkusele ka Riigikantselei, paludes asetada sel päeval lilli ja küünlaid lahkunute sünnikohtadesse ja haudadele. Koos Tallinna Püha Neitsi Maarja ...

Konsistooriumi oktoobrikuu istungilt

Diakonikoolitusele võeti vastu Matis Rego ja Priit Sild. EELK vaimulike nimekirjast kustutati Enri Pahapill. Kolga-Jaani koguduse õpetaja Ants Tooming on vabastatud ametikohustuste täitmisest 4. novembrist kuni 4. aprillini 2009. Sel ajal on ta peapiiskop Andres Tauli kutsel abiks Toronto Peetri koguduse teenimisel. Nimetatud ajavahemikul täidab Kolga-Jaani koguduse õpetaja ülesandeid Naatan Haamer. Kinnitati õpetajaameti ...

Konsistooriumi septembrikuu istungil

Alates 1. septembrist on praost Urmas Nagel vabastatud Rõuge koguduse hooldajaõpetaja ülesannetest ja need on samast kuupäevast delegeeritud Pindi koguduse õpetajale Mait Mölderile.Peatati Jaak Pärnamägi tegevus Mehikoorma koguduse õpetajana kuni 1. septembrini 2009. Urmas Nagel määrati Mehikoorma koguduse hooldajaõpetajaks alates 2. septembrist.Tõnu Taremaa määrati Pärnu praostkonna abipraostiks alates 1. septembrist kuni järgmise korralise sinodini.Lagle Heinla avalduse ...

EELK kirikukogu otsused

Valimiste aja määramineEELK kirikukogu otsus 29.04.2008EELK kirikuseadustiku § 207 lõike 1 alusel EELK kirikukogu otsustab:1. Koguduste nõukogude, juhatuste, revisjonikomisjonide (revidentide) ja sinodisaadikute valimised toimuvad ajavahemikul 2. november 2008 kuni 1. märts 2009. 2. Praostkondade nõukogude ja EELK XXVIII kirikukogu liikmete valimised toimuvad ajavahemikul 1. märts kuni 31. mai 2009. 3. EELK vaimulike konverents ...

Kontsistooriumi otsused

Konsistooriumi istungil eelmisel teisipäeval võeti vastu otsuseid koguduste õpetajate palgatoetuse kohta, kinnitati uued kirikukogu liikmed ja otsustati ka koguduste teenimise osas.Pika päevakorra üks otsustest puudutab palgatoetuskassat. EELK kirikuseadustiku § 96 alusel otsustati määrata keskkassast palgatoetust saavale vaimulikule (täiskohaga teenimisel) teenistustasu suuruseks 1,5 Eestis kehtivat miinimumpalka. Seejuures ...

Konsistooriumi otsused

8. jaanuaril otsustas kirikuvalitsus likvideerida Usuteaduse Instituudi kaplanaadi. Seetõttu määrati Randar Tasmuth, Allan Kährik, Tarmo Kulmar, Kerstin Kask ja Anne Burghardt EELK vikaarõpetajaks alates 1. jaanuarist 2008. Instituudi põhikirja järgi moodustasid kaplanaadi instituudis põhikohaga töötavad ordineeritud õppejõud ja töötajad ning nõukogu ettepanekul EELK peapiiskopi poolt ...

EELK XXVII kirikukogus vastu võetud seadustest

Kirikukogu muutis kirikuseadustikku. Vaimulikke, kogudusi ja praostkondi puudutavaist muudatusist tasub märkida § 69, millega koguduse õpetaja ülesannete hulka lisati muusikatöö korraldamine. Praostkonnal ei ole enam kohustust valida revisjonikomisjoni ega revidenti. (vt http://www.eelk.ee/intranet/seadus_seadustik.php). 1. jaanuarist 2008 ei anta enam välja infobülletääni «Kiriku Teataja». Kõik ...