Esileht » Pühapäevaks » Eestpalved »

Eestpalve

Püha Jumal, me täname Sind, et saatsid oma Poja Jeesuse Kristuse siia maailma selleks, et meid päästa ja vabastada. Me täname, et ta võitis kõik kiusatused ja suri armastusest ristil meie eest. Anna meile Püha Vaimu, et saaksime teha elus õigeid valikuid. Juhi meid eluteel, et läheksime õiget teed ja hoiduksime halvast ning jõuaksime kord igavesse ellu.

Eestpalve

Püha Jumal, me täname Sind selle eest, et Sina oled oma Poja Jeesuse Kristuse saatnud maailma selleks, et meid päästa. Me täname, et Kristus on kõndinud armastuses ohvriteed ja kandnud meie patud. Aita meil elada uut elu ja alati Sind teenida. Toeta meid, et loobuksime kõigest, mis on halb ja eraldab meid Jumalast ning ligimesest. Aita meil anda oma eluga head tunnistust usust. Õnnista pea saabuvat paastuaega, et kasvaksime usus ja armastuses.

Eestpalve

Püha Jumal, me täname Sind, et oled andnud meile oma sõna, millest oleme võinud leida aluse oma elule. Sa oled meid kõnetanud ja juhid eluteel, täname Sind selle eest! Aita meil eluteel olla Sinu sõna kuulutajateks. Anna jõudu kanda head sõnumit edasi nii sõna kui teoga. Õnnista meie kirikut, et võiksime viia Sinu sõna rahvani.

Eestpalve

Püha Jumal, me täname Sind, et oled meie peale halastanud ja saatnud oma Poja siia maailma selleks, et lepitada meie patud ja eksimused. Täname Sind, et võime Sinu halastuse vastu võtta. Ole meid meie eluteel õnnistamas, et suudaksime Sinu armule toetudes oma teel käia. Ole õnnistamas me maad ja rahvast, kirikut ja kõiki kirikuõpetajaid. Ole õnnistamas vaimulike konverentsi ja anna armu meie kiriku töötegijatele.

Eestpalve

Püha Jumal, me täname Sind, et Sa oled oma Pojas Jeesuses Kristuses ilmutanud meile jumalikku väge. Tänu, et oled olnud meile toeks ja abiks ning näidanud õiget eluteed. Anna meile Püha Vaimu läbi usku ja ilmuta meie elus ka tulevikus oma väge. Aita meil anda usust tunnistus nii tegude kui sõnadega.

Eestpalve

Issand, me palume Sinu õnnistust laste- ja noortetööle meie kirikutes. Läkita oma Püha Vaim ja vaimuannid selle töö tegijatele. Luba, et võiksime kasvada Sinu tundmises ja järgneda päev-päevalt rohkem Sulle. Õnnista Põltsamaa talvepäevi ja noortefestivali JäPe ning nende korraldamist.

Eestpalve

Püha Jumal, täname Sind, et Sa armastasid maailma ja saatsid oma Poja Jeesuse Kristuse kõigi inimeste päästjaks! Täname Sind, et ka meie oleme võinud seda head sõnumit kuulda ja vastu võtta. Aita meil eluteel järgida maailma valgust Jeesust Kristust. Aita meil olla valguse kandjateks  ja viia hea sõnum Päästjast kõigi inimesteni. Aamen.

Eestpalve

Püha Jumal, täname Sind, et saatsid oma Poja siia maailma inimeste Päästjaks. Kristus võitis pimeduse ja patu ning surma ja avas inimestele tee õndsusesse. Nii nagu Maarja võis kogeda ennustuste täitumist, võime meiegi kogeda Sinu kõnetust. Aita meil seda järgida. Ole meiega neil jõulupühadel ja anna oma õnnistus meie maale ja rahvale. Toeta neid, kel on raske.

Eestpalve

Püha Jumal, me täname Sind, et Sa oled andnud meile usu ja lootuse, et võime südames valmistuda saabuvate jõulude vastu ja parandada meelt. Aita meil olla selles maailmas Issandale teevalmistajateks. Aita, et võiksime nii oma elu kui sõnadega anda hea tunnistuse usust ja juhtida inimesi eluteele. Aamen.

Eestpalve

Issand, me täname Sind, et me ei pea kartma maailma lõppu, sest Sina oled maailma võitnud ja andnud meile lootuse, et saame siis näha kirgastatud Päästjat. Aita meil seda eluteel silmas pidada ja teha õigeid valikuid ning armastada ligimest. Aita meil elada nii, et võiksime anda hea tunnistuse oma usust. Vaata Päästja taastulemise päeval meie peale armuga, et see oleks meile rõõmu ja usu täitumise päevaks. Aamen.

Eestpalve

Püha Jumal, me täname Sind, sest Sina oled maailma nii palju armastanud, et oled oma ainusündinud Poja saatnud alandlikkuses meie juurde selleks, et ta meid päästaks ja vabastaks kõigest patust ja ülekohtust. Ülistame Sinu püha nime ja loodame Sinu abile ja armastusele. Ole õnnistamas uut kirikuaastat meile kõigile ja anna armust, et kasvaksime usus ja armastuses. Aamen.

Eestpalve

Püha Jumal, me täname Sind selle eest, et oled meid sel kirikuaastal hoidnud ja võime Sinule lootes käia oma eluteed. Kui Kristus tuleb tagasi siia maailma kohut mõistma, siis vaata halastusega meie peale ja luba, et võiksime igavesse ellu saada. Anna meile usku ja aita selle kohaselt elada, et võiksime maailma lõpus kogeda seda, millesse siin oleme uskunud, ja pääseda igavikku. Aamen.

Eestpalve

Püha Jumal, me täname Sind selle eest, et oled meile andnud lootuse igavesse ellu saamisest. Aita meil selles maailmas elades kasutada oma aega hästi, et oleksime valmis sel tunnil, kui Sina meid kutsud või kui Kristus siia maailma tagasi tuleb. Aita meil valvata ja teha usus häid tegusid ning hoiduda halva eest. Anna usku ja lootust, et võiksime siis saada Sinu riiki. Aamen.

Eestpalve

Püha Jumal, me täname Sind, et oled ristimises võtnud meid vastu oma riigi kodanikeks ja oma lasteks. Täname Sind, et kannad alati eluteel meie eest hoolt. Me palume, aita meil elada oma elu nõnda, et annaksime sellega usust hea tunnistuse. Aita meil kõiges Sinule loota ja alati Sind järgida. Aamen.

Eestpalve

Püha Jumal, tänu, et oled meid kutsunud end järgima selles maailmas. Sa oled andnud meile elu mõtte ja sihi ning usu, mis päästab ja kannab meid kord siit maailmast igavesse. Anna andeks meie eksimused ja aita meilgi andeks anda neile, kes meie vastu on eksinud. Anna meile jõudu armastada ja jagada headust. Aamen.