Esileht » Arvamused » Artikkel »

Toimetuse postist

Vabamüürlased on mittekristlik usund Vaimulike konverentsilt koju jõudnud, vapustas mind Eesti Kiriku vaheleht, mis oli selge vabamüürluse reklaam. Mulle meeldis küll kuu aega tagasi ilmunud poliitiline vaheleht «Rahvuslik Koguja». Ajakirjandusväljaannete koostöö rõõmustab nii lugejaid kui ka kirjutajaid, kuid seda vahelehte pean ma vaimulikult sobimatuks.On veidi raske uskuda, et otsustajad ...

Põhiväärtused Eesti poliitikas

Kuulun erakonda, mis on programmiliselt omaks võtnud kristlik-demokraatlikud põhimõtted ja suhtub neisse konservatiivselt. Nii nagu Vello Salo enda kohta on öelnud – et on alalhoidlik ja oma põhimõtteid sagedasti ei vaheta. Seetõttu kuulub Isamaaliit üle-euroopaliselt Euroopa Rahvaparteisse, kuhu sellised konservatiivsed ja kristlik-demokraatlikud erakonnad kuuluvad. Eestist on selle rahvusvahelise koosluse liige veel ...

Sisekujunduse projektiga töö jätkub

13. detsembril arutati Muinsuskaitseametis Narva Aleksandri kiriku sisekujunduse põhiprojekti. Kiriku  ja muinsuskaitse esindajad leidsid, et see on hea, ent pole veel küps kinnitamiseks.Muinsuskaitseameti kollektiivse kooskõlastamise komisjoni korralisel koosolekul oli 28 päevakorrapunkti, teiste hulgas Narva Aleksandri kiriku sisekujunduse põhiprojekti teema. Punkti olid palutud käsitlema EELK kunsti- ja arhitektuurinõukogu esindajad assessor Tiit Salumäe ja Marju Raabe. ...

Mitmepalgelised jõulud maailmas

Ilmselt ei seostu ühegi teise pühaga nii palju erinevaid tavasid ja tähendusi kui jõuludega. Jõulud võivad seostuda aasta kõige pimedama või kõige valgema, kõige külmema või kuumema ajaga. Samamoodi võib jõulude peamine tähendus olla usuline või sekulaarne, kaubanduslik või altruistlik ning pidustused võivad aset leida perekonnas või kogukonna ringis. ...

Repliik: Miks ainult jõulude ajal?

Jõulude ajal kuuleme üha heategudest, mida siin või seal lastekodulaste, vaeste ja kodutute heaks tehakse. Kuuldes järjekordsest tasuta supi või riiete jagamisest tekib, paratamatult küsimus, miks ainult jõulude ajal räägitakse ja tehakse nii suures koguses head. Justkui vajaks vaene ja kodutu vaid kord aastas kõhutäit, riiet, pesemist ja hoolitsust. Aga ülejäänud üksteist kuud? Meeli ...

Riigi ja usuliste ühenduste suhteid reguleerivatest õigusaktidest Eestis läbi ajaloo

Riigi ja religioossete ühenduste vaheliste õiguslike suhete ajalugu Eestis võib alustada sajandite tagant. Keskendun siiski Eesti Vabariigi religiooniõiguse ajaloole. Peatun olulisematel momentidel, mis ühest küljest on omanud ajaloolist tähtsust ja teisest küljest mõjutanud riigi ja religiooni suhet puudutavat õigust tänapäeval.  Esimesed iseseisvusaastad Religiooniõiguse ajaloo võib ...

Toimetuse postist

Asutamisel Herbert Kuurme nimeline stipendium Toimetusse saabus kiri Ameerika Ühendriikidest Endel Reinpõllult, kes endise Põltsamaa poisina vahendab meile informatsiooni, kuidas kodust kaugel on mõeldud praost emeeritus Herbert Kuurme mälestuse jäädvustamisele.Endised Põltsamaa koguduse liikmed USAs mälestasid oma õpetajat praost emeeritus Herbert Kuurmet leinakuulutusega kohalikus ajalehes Vaba Eesti Sõna. ...

Kui õpetajad pühitsesid heeringalaevu, tapamaju ja mootorpritse

Nii taunis õp Harri Nuudi 1937. aasta usuteadlaste konverentsil vaimulike suutmatust seista oma ameti autoriteedi eest. Sellel ja teistelgi põnevatel teemadel kõneldi 10. novembril Tartus peetud järjekordsel Eesti Kirikuloo Seltsi kõnekoosolekul. Seekord oli jutuks EELK 1920.–1930. aastatel ja ettekandjateks pastoraalseminari üliõpilased Anna-Liisa Vaher, Kaisa Kirikal ning usuteaduse magistrant Tõnis Kark. ...

Kasvame kristlikel juurtel

Peaminister Andrus Ansipi ettekanne konverentsil «Kristlikud väärtused Eesti poliitikas» 11. novembril Lillepaviljonis.Austatud Vabariigi President! Austatud Riigikogu esinaine Ene Ergma! Austatud peapiiskop ja kirikujuhid! Lugupeetud erakondade esimehed! Head konverentsist osavõtjad! Avaldan siirast tänu ja tunnustust Eesti Evangeelsele Luterlikule Kirikule, kes on suutnud koondada kõigi suuremate erakondade esindajad juba ...

Baltlasi liidavad esivanemate hinged

On hingedepäev ja Eestimaa kodude akendel põlevad küünlad. Me ootame hääletut külaskäiku esivanemailt, kes on andnud meile keele, kultuuri, usu ja ajaloo – meile ainuomase näo ja meelelaadi. Juba aastasadu tagasi oleme osavalt põiminud oma kristlikku elulaadi kombeid ja talitusi, mille juured ulatuvad sügavale paganluse aegadesse. Mida aeg edasi, seda vähem on jäänud neisse kommetesse maagilist ...

Kuuldavusest kirikutes ja pühakodades

Igapäevaelus ei märgatagi sageli, et meie ümber on inimesi,  kes ei kuule või kuulevad halvasti. Kuulmisuurijad on teinud kindlaks, et igal neljandal-viiendal pensionieas inimesel on kuulmine nõrgenenud. Jumalateenistustel kirikutes on valdavalt vanemaealised inimesed, kuid on ka neid, kes nõrgenenud  kuulmise kompenseerimiseks peavad kasutama kuuldeaparaati. Olen küsinud mitmelt tuttavalt vanemaealiselt inimeselt, miks ...

Kommentaarid

Kommentaarid Martin Lutheri Ühingu loomisele. Andres Põder, peapiiskop: Uue ühingu sündi suhtun äraootavalt. Palju sõltub eesmärkidest ja tahtest. Ka Saksamaal on olemas sarnase nimega selts – Martin-Luther-Bund, mis kirikuid, sealhulgas EELKd, on toetanud. Võiks eeldada, et mida enam on kirikus ja vaimulike keskel seltsilist ühistegevust, seda sidusam on kirik. Kiriku elu ei saa ega tohigi piirduda üksnes formaalsete struktuuridega. Kui usulisi küsimusi käsitletakse ...

On sündinud uus organisatsioon

Kristlikule kirikule on olnud läbi aegade omane teoloogiliste arusaamade ja vagaduslaadide paljusus. Selline mitmekesisus oli olemas juba algkristluses ning ta ei kadunud kuhugi ka järgnevatel kiriku konsolideerumise sajanditel, kuid ta on püsinud ka neil ajajärkudel, kui kirik oli väliselt suhteliselt ühtne ja monoliitne. See paljusus ja mitmekesisus on tekitanud kristlaste seas ühest küljest pingeid ja probleeme ning olnud vääritimõistmise aluseks, kuid teisest küljest on ...

Koguduste tööks kasu kogumas

Järvamaal Tagametsas toimus Tartu Teoloogia Akadeemia (TTA) ja Churches Alive Internationali (CAI) korraldatud juhtimisalane koolitus, mis oli suunatud koguduse vaimulikele ja juhtorganite liikmetele.  Osalejate seas oli nii peapiiskop,  praost kui ka vaimulikke, koguduste juhatuste esimehi ja liikmeid. Kahepäevane koolitus algas TTA rektori Eenok Haameri vaimuliku mõtiskluse ja palvega. Tervitussõnad ütles peapiiskop Andres ...

Euroopa kirikulugu eestlastele

Riho Saard. Euroopa üldine kiriku ajalugu selle algusest kuni tänapäevani. Kirjastus Argo 2005, 411 lk.Kes mäletab veel seda, kuidas aastal 1990 ilmus leeriõpik number kolm – «Kiriku ajalugu»? Loodan, et eksin – ent mulle näib, et väga vähesed. Ometi oli see esimene trükitud kirikulugu pärast pikki aastakümneid. Igatahes loeti tollal neid 150 lehekülge suure hoolega, aasta hiljem ilmus ...