Slava Ukraine
Esileht » Pühapäevaks » Jutlus »

Ristimisega algab igaühe missioon

09.01.2013 | | Rubriik: Jutlus

Siis tuli Jeesus Galileast Jordani äärde, et lasta ennast Johannesel ristida. Aga Johannes püüdis teda igati keelata: «Mul on vaja lasta ennast sinul ristida – ja sina tuled minu juurde!» Jeesus aga kostis talle: «Olgu pealegi; sest nõnda on meile kohane täita kõike õigust!» Siis Johannes andis talle järele. Kui nüüd Jeesus oli ristitud, tuli ta kohe veest välja. Ja vaata, taevad avanesid ning ta nägi, kuidas Jumala Vaim laskus otsekui tuvi ja tuli tema peale, ja ennäe, hääl taevast ütles: «See on minu armas Poeg, kellest mul on hea meel!» Mt 3:13–17

Kristuse ristimise püha evangeelium esitab piiblilugejatele küsimuse: miks Jeesus pidi laskma end ristida? Ristija Johannes kuulutas Jordanil ju meeleparandusristimist. Ta ristis need, kes kahetsesid oma senist elu ja tunnistasid pattu. Ent pühakiri nimetab Jeesust ülempreestriks, kes on ilma patuta (Hb 4:15). Miks pidi Jeesus, «kes patust midagi ei teadnud» (2Kr 5:21), laskma end koos patustega ristida? See küsimus on tekitanud peavalu väga paljudele teoloogidele. Esimene neist oli Ristija Johannes ise: «Mul on vaja lasta ennast sinul ristida – ja sina tuled minu juurde!» (Mt 3:14).
Julgen arvata, et kõige täpsemalt on sündmuse tuuma tabanud need, kelle sõnul on siin tegemist Jeesuse ametisseseadmisega. Jeesus Naatsaretist võib nüüd õigusega kanda austavat tiitlit Kristus. Tema on nüüd Jumala poolt salvitud – eraldatud, pühitsetud ja ametisse seatud (vrd Hb 7:26). Vähemalt nii tundub Jeesus ise mõtestavat enda ristimise silmapilku. Luuka evangeelium toob meieni hetke Naatsareti sünagoogist, kus Jeesus peab oma esimese jutluse. Ta leiab Jesaja raamatust lõigu, mis algab: «Issanda Jumala Vaim on minu peal, sest Issand on mind võidnud; ta on mind läkitanud viima rõõmusõnumit alandlikele, parandama neid, kel murtud süda, kuulutama vabastust vangidele ja avama pimedate silmi, kuulutama Issanda meelepärast aastat …» (Js 61:1–2). Nägi ju Johannes ristimisel Püha Vaimu tuvi kujul laskumas Jeesuse peale. Issanda Vaim on tõepoolest tema peal. Ja Jee­sus alustas jutlust tõdemusega: «Täna on see kirjakoht teie kuuldes täide läinud» (Lk 4:21). Püha Vaim läkitas Jeesuse viima rõõmusõnumit alandlikele, kuulutama vangidele vabastust ja avama pimedate silmi.
Hea lugeja. Küllap oled sinagi ristitud. Kas sa oled mõelnud, millise ülesande on Püha Vaim andnud sinule? Milline on sinu and ja anne? Või arvad, et oled andetu?
Mäletan ühte oma esimestest jutlustest. See juhtus olema ühel Kristuse ristimise pühal – kindlasti eelmisel sajandil. Rääkisin pikalt ristimisest, Pühast Vaimust ja vaimuandidest. Pärast jumalateenistust tuli minu juurde üks noor koguduseliige, kes tol hetkel võis tegelikult olla vanem kui mina. Ta küsis, kas ma olen kindel, et igaüks saab ristimisel Püha Vaimu. Jäin hetkeks mõtlema, kõhklesin pisut, kuid vastasin: «Jah!» Mäletan, et küsija sai rõõmsaks.
Praegu ma ei kõhkle: igaüks saab ristimisel Püha Vaimu. Peetrus kinnitab seda nelipühajutluses: «Parandage meelt ja igaüks teist lasku ennast ristida Jeesuse Kristuse nimesse oma pattude andekssaamiseks, ning siis te saate Püha Vaimu anni» (Ap 2:38). Paulus nimetab Püha Vaimu erinevaid ande kirjas roomlastele (Rm 12) ja esimeses kirjas korintlastele (1Kr 12). Nende hulgas on tarkusesõna ja usk, tervendamine ja imeteod, prohvetlus ja teenimine; kuid ka hingehoid, hoolekanne, kuulutamine, õpetamine ja juhtimine. Apostel võtab kõik kokku: «Kõike seda teeb üks ja sama Vaim, jagades igaühele eriosa, nõnda nagu tema tahab» (1Kr 12:11).
Hea lugeja, sinagi oled saanud Jumala käest Vaimu. Võib-olla oled koguni Vaimust vaimustunud vaimulik Ja saanud temalt kutse. Õigupoolest missiooni. Jumal on sinugi võidnud selleks, et sa läheksid viima rõõmusõnumit alandlikele, avama pimedate silmi, trööstima leinajaid … Jumal läkitab sinu teiste juurde kristlasena, kodanikuna ja pereliikmena, et kasutaksid Jumala häid ande kõikide hüvanguks.
Sest kuigi üha valjema häälega kõneldakse, et usk on inimese eraasi, ei ole ükski Püha Vaimu and mõeldud ärapeitmiseks. Ehk sa mäletad, mis otsuse langetas peremees sulasele, kes tema hoolde usaldatud talendi maha mattis (Mt 25:28)?
Püha Vaimu annid on ühiseks kasuks – nii koguduses kui ka väljaspool kogudust (olen selles samavõrra veendunud). Just siin on Jeesus ise sulle eeskujuks. Ta ei piirdunud üksnes Iisraeli koguduse liikmetega, vaid lävis nendegagi, kes olid ühiskonna äärealadele tõrjutud. Ja ei olnud vähe neid kordi, kus temaga sellepärast pahandati.
Hea lugeja. Jeesuse otsust ennast Johannesel ristida lasta võib seletada mitut moodi. Kuid julgen nõustuda nendega, kelle meelest on see Jeesuse ametisseseadmine, tema tööleläkitamine Isa poolt. Ja nii on ristimine saanud igaühe missiooni alguseks.

 

 

 
Joel Siim,
Harju-Madise koguduse õpetaja

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)