Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Peapiiskop

02.02.2005 | | Rubriik: Kirikuelu

* Peapiiskopiks või piiskopiks võib valida õpetajat, kes on vähemalt 40 aastat vana ja olnud vähemalt 15 aastat EELK teenistuses õpetajana, praostina, Tartu Ülikooli Usuteaduskonna või Usuteaduse Instituudi Usuteaduskonna ordineeritud õppejõuna.
* Peapiiskop astub oma ametikohustesse tema ametisseseadmisega, mis peab toimuma hiljemalt kuue kuu jooksul pärast valimist.
* Peapiiskop on EELK kõrgeim vaimulik juht ja ülemkarjane. Peapiiskopi kirik (katedraalkirik) on Tallinna toomkirik.
* Peapiiskopi valib kirikukogu EELK teenistuses olevate piiskoppide või preestrite hulgast. Valitud peapiiskop astub oma ametikohustustesse tema ametisseseadmisega. Juhul, kui valitu on preester, ordineeritakse ta eelnevalt piiskopiks.
* Peapiiskop juhib kõrgeima vaimuliku juhina tervet EELK-d.
* Peapiiskop on konsistooriumi president ja piiskopliku nõukogu liige.
* Peapiiskopi alaline asetäitja ja abiline EELK või mõne tema piirkonna või tööala juhtimisel on piiskop.
Peapiiskopi kohustused
* juhtida EELK-d ja tema kogudusi;
* valvata õpetajate ja teiste vaimulike ning kutsetööliste ametipidamise ja kõlbelise elu üle ning olla neile hingekarjaseks;
* visiteerida aastas nelja kogudust, kelle õpetajaks on praost;
* tunnistada vaimulike kandidaate ordinatsioonikõlblikuks;
* õigus ja kohustus ordineerida diakoneid ja õpetajaid ning seada ametisse õpetajaid ja praoste;
* lubada piiskopile ja praostidele korralist puhkust;
* anda kirikukogule aru tegevusest oma ametis;
* õigus ja kohustus täita muid ülesandeid, mis on talle pandud EELK põhikirja või kirikuseadustega;
* teatada oma protokollitud otsustest konsistooriumile.
Peapiiskopi õigused
* kirikuseaduses ettenähtud juhtudel tähtajaliselt peatada vaimuliku volitused;
* peatada kirikukogu otsuse täitmine, välja arvatud tema enda peale esitatud kaebuse asjus tehtud otsus;
* peatada konsistooriumi otsuse täitmine;
* esindada EELK-d kõigis õigustoimingutes üksi;
* peatada kirikus kehtiva korraga vastuolus oleva või koguduse tegevust kahjustava koguduse juhtimisorgani otsuse täitmine ning nõuda selle muutmist;
* kirikuseaduses sätestatud korras kokku kutsuda koguduse juhtimisorgani koosolek ja nimetada selle juhataja;
* kirikuseaduses sätestatud korras tagasi kutsuda enda ametisse valitud või nimetatud esindaja või ametiisiku.
* visiteerida kogudusi;
* jutlustada ja toimetada usulisi talitusi igas EELK koguduses;
* anda erijumalateenistuste pidamise korraldusi, määrata erijuhtudel jutlusetekste ning saata kogudustele karjasekirju ja läkitusi;
* määrata kiriklike väärtegude eest vaimulikele, koguduste kutsetöölistele ja teistele EELK teenistuses olevatele isikutele karistusi.
Allikas: EELK põhikiri ja põhikirja rakendusseadus, vastu võetud XXVI Kirikukogu 7. istungjärgul 27.–28. aprillini 2004.

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)