Esileht » Mitmesugust » Järjejutt »

Leeritund 1. osa

14.04.2004 | | Rubriik: Järjejutt, Teoloogilist

Mis on leer, milleks seda vaja, mida see annab?
On väga tervitatav, et Eesti Kirik on otsustanud alustada leeriõpetust tutvustava rubriigiga. Küllap mõnelgi meie kiriku liikmel on vaja korrata leeris õpitut selleks, et tunda paremini Jumalat ja tema tahet ning täita oma osa kiriku täieõigusliku liikmena.
Leerinurk ilmub kaheteistkümnes järgnevas Eesti Kirikus. Teemad on: Mis on leer, milleks seda vaja, mida see annab? Jumal – Looja. Jumal – Lunastaja. Jumal – Pühitseja. 10 käsku – suhe Jumalaga. 10 käsku – suhe teise inimesega. Patt ja selle tunnistamine. Jumala arm. Ristimine. Altarisakrament. Palve ja Meie Isa palve. Piiblist ja ilmutusest.
EELK kiriklike talituste seadus ütleb: konfirmatsiooniga võetakse lapsena ristitu täieõiguslikuks koguduseliikmeks. Konfirmeerimise õige aeg on 15.-21. eluaasta. Konfirmatsioonile eelneb leeriõpetus, mis hõlmab vähemalt katekismuse viis peatükki, jumalateenistuse korra, piiblilugude, vajalike kirikulaulude ja kiriku korralduse õpetust.
Õpetuse andmine on üks kiriku peaülesandeid. EELK Noorsootöö Keskus valmistas ette baasmaterjali leeriõpetusest, mille Õpetajate Konverents vaatas läbi oma korralisel istungil 2003. Leeriõpetuseks sobivaid raamatuid on mitu, aga päriselt ajakohane noorteleeri õpik on veel kirjutamata. Toomas Pauli leeriõpikus täsikasvanutele «Maise matka poolel teel» (Tallinn, 1996) on lugeda: «See leeriõpik on kirjutatud täiskasvanud inimestele, kes vaatamata sellele, et elust on üks jagu juba mööda läinud, söandavad jääda hetkeks seisma, et elu üle järele mõelda. Möödunud aastakümned on paratamatult jätnud meisse kõigisse oma jälje ja seda ei saa teha olematuks. Aga kellelgi ei ole põhjust ega õigust öelda, et kui see kord juba on nii, siis nüüd on hilja meelt parandada.»
Siinkohal on põhjust pöörata pilk tagasi. Rapla koguduse õpetaja Joosep Liiv andis 1923. a välja leeriõpiku «Peakooli õpetus». Selle raamatu eessõnas kirjutab piiskop Jakob Kukk:
«Eks ole meile wiimsed aastad juba küllalt rõõmsaid sõnumeid toonud: Meie oleme vaba, iseseisev, rippumata rahvas, meil on oma kool, keel, oma riik ja walitsus ja waba Eesti lipp. On siis weel rõõmusõnumeid tarvis. Meie rahwas on Jumala käest tõepoolest anniks saanud need suured rikkused. Aga just see asjaolu paneb rasked kohustused meile peale. Meie ise peame kandma oma Eesti riiki, Eesti wabadust, oma Eesti lippu! Et selleks jõuline olla, on liikwel meie terwe riiklik olemine.
Meie majapidamine peab püüdma kätte saada, et rikkus ei woolaks mitte ei üksikute, ei ka mitte mõne kihi kaukasse, waid et terwe rahwas wõiks oma töö wilja tarwitada, meie koolid peawad hariduse jõudu juhtima terwe rahwa elusoontesse, ja kunst ja kirjandus peawad eluilme ehteks saama, et meie wõiksime elada just kui kuninglikus kojas. Aga kas elab igas toredas kullatud kuninga kojas püsiw õnn ja rõõm? Ehk on seal mõni kurnaw haigus enesele asupaiga leidnud ja leinaloorid langewad kui warjud akende ette. –
Warjud kippuwad ka meie Eesti wabaduse lipu warda ümber, kui meie rahwa elu külles haawu näeme, mis rahwa kaswamise kammitsas hoiawad. Ei ole ju tulewikku, ei ole pärijat, kui surnute arw sündimiste omast suuremaks tahab jõuda! Meie rahwa kirik – kas on kirikul weel aset wabas Eestis?
Palju waenu on ta wastu tõstetud, ja ometi seisab meie rahwa kirik rahwa teenistuses. Waikiks kristliku kiriku kuulutus meie rahwa hulgas, siis ei oleks kätt, kes mustad warjud meie akendelt tõmbaks. Ka selle raamatu kaudu tahab meie kirik eluvee soonekesi meie rahwa elusse juhtida kui eluwerd, mis meie kahwatavad põsed jumekaks teeks.»
Tänagi väga ajakohane tekst.
Leerikoolis pööratakse tähelepanu järgmistele teemadele:
ELU
Inimest puudutavad küsimused, aktuaalsed teemad piirkonnas, elu mõte, elu väärtus, sõprus, vastutus loodu ja kaasinimese ees, kannatus, hirm, surm ja lein, hea ja kuri jne. Lõputöö teema: koguduse liikme õigused ja kohustused.
USK
Kirik, kristlik usk usundite maailmas. Loomine: Jumal Looja-Isa, Jumala tahe, mõistus ja südametunnistus, käsud, eetika Jumala tahte teenistuses. Lunastus: Jeesus, ajalooline isik, tõeline Jumal ja tõeline inimene; patt, lepitus, lunastus, ülestõusnud Kristus, Kristuse tagasitulek ja viimne kohus jne. Pühitsemine: Püha Vaimu tegevus, Jumala sõna, sakramendid, armuvahendid, piht, palve, meeleparandus.
SPIRITUALITEET JA KOGUDUSE OSADUS
Jumalateenistuse kord, palve, Piibli kasutamine, kirikuaasta. Jumalateenistuslik elu, koguduse tegevuses ja töövaldkondades osalemine, koguduse ruumide ja kirikuga tutvumine, naaberkoguduste külastamine. Elu mõte. Väärtused. Sõprus. Seksuaalsus, abielu, perekond. Ühiskond. Vastutus loodu ees. Kannatus ja hirm. Üksindus. Surm ja lein. Hea ja kuri. Suhtumine teistesse inimrühmadesse. Tulevik: lootus ja ohud. Töö, tööpuudus, vaba aeg. Kool, harrastused. Meedia ja ajaviide. Multikultuursus, rahvusvahelisus. Sõda, rahu, pagulus. Sõltuvusained (alkohol, narkootikumid, tubakas).
Tiit Salumäe

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)