Esileht » Arvamused » Arvamus »

Arengukava tagab ühtse arusaama

02.03.2011 | | Rubriik: Arvamus, Kolumn

Merille Hommik
EELKs on kahjuks kogudusi, kellel pole arengukava, kuigi neid ei ole selle tegemisest vabastatud. Kirikuseadustikuga sätestatud arengukava ja selle täitmise aruande tähendust ei mõisteta.
Arendada ei ole võimalik, kuid on võimalik luua ja hoida arengu eeldusi. Terviklik, läbimõeldud, visiooni, eesmärke ja sihte kirjeldav strateegia on arengu üks eeldus. Strateegia elluviimist kirjeldav dokument on arengukava.
EELK arengukava sisu on kirjas kirikuseadustikus (§ 358 lg 2). Strateegiat ja arengukava on vaja selleks, et saavutada koguduse liikmete ühtne arusaam koguduse visioonist, missioonist, eesmärkidest ja nendeni jõudmise teedest. Kõik koguduse liikmed peavad teadma, milline on kogudus mingi ajavahemiku möödudes, sest muidu ei ole edu loota.
Koguduse tegevus peab toetama EELK missiooni, visiooni ja üldisi eesmärke, sest EELK on organisatsioon, mis koosneb tema kanoonilises alluvuses olevatest kogudustest.
Kirjalikku arengukava on vaja selleks, et mitte killustada ressursse ega sõnastada eesmärke, mis on saavutamatud. Väheste ressursside korral on arengukava kirjapanemine eriti tähtis.
Visioon ja eesmärgid peavad olema mõõdetavad kas otse mõõdikute või kaude indikaatoritega. Muidu pole vastutajatel ja täitjatel võimalik teada, millise seisundi või olukorrani nad peaksid soovitud ajaks jõudma. Samuti ei ole võimalik hinnata, millisel määral on seisund või olukord muutunud ja kas need muutused on ootustega kooskõlas või mitte.
Arengukava puudumine iseenesest ei tähenda, et kogudusel pole selget ja ühtset arusaama suurtest eesmärkidest. Siiski on tõsine oht, et EELK kirikukogu seatud üldisemaid eesmärke ei saavutata ja kuvatud visioon ei realiseeru oodatavaks tähtajaks, kui kogudused ei lähtu EELK arengukavast.
Koguduse nõukogu taotlusel võib praost anda tähtajalise loa arengukava mitte kehtestada (KS § 367), kuid selleks peavad olema väga olulised põhjused. «Sest kes teie seast, tahtes ehitada torni, ei istuks enne maha ega arvutaks kulusid, kas tal on kõik vajalik selle lõpetamiseks? …» (Lk 14:28–30).
Arengukava täitmise aruanne ei ole muud kui vahend vajaliku teabe kogumiseks. Kirikukogu on määranud arengukava koosseisu (KS § 360), mistõttu on lihtne tuletada ka arengukava täitmise aruande sisu. Kiriku huvidest lähtudes on mõistlik, et kogudus koostaks oma arengukava ja selle täitmise aruande EELK arengukava sisu ulatuses.  
Kirikuvalitsus, asutused, praostkonnad ja kogudused peavad pidevalt jälgima oma tegevuse eesmärgipärasust ning vastavust EELK väärtustele. Nõukogul ja juhatusel on väga raske koguduse mitmetahulist elu juhtida, korraldada ja kontrollida, kui puudub kohane aruandlus. Aruandega kogutav teave võimaldab analüüsida, mõõta ja hinnata saavutusi, võrreldes neid planeeritud eesmärkidega.
Juba evangelist Matteus (25:14–30) osutas vajadusele meie hoolde usaldatuga vastutustundlikult ja hoolsalt toimida. Aruannete abil on koguduse nõukogul ja juhatusel võimalik selgitada koguduse liikmetele seda, kuhu raha kulus, mida tehti, kes tegi, mida saavutati, kui suured olid kulud, miks ei läinud nii, nagu kavandatud, mis tagas soovitud tulemuste saavutamise. Selge, küllaldane ja aus ülevaade asjade käigust motiveerib inimesi rohkem kogudust toetama, koguduseelus osalema ja suurendab usaldust.
Koguduse nõukogul on õigus kehtestada aruande sisu ja vorm ning esitamise sagedus vastavalt sellele, millist teavet ta vajab. EELKs on soovitus, et arengukava tuleks läbi vaadata ja vajadusel muuta iga kahe aasta tagant (paarisaastal).
Siiski soovitan arengukava täitmise aruannet koostada järjepidevalt, mitte üks kord aastas või paari aasta tagant, sest arengukava viiakse ellu ju pidevalt. Kui mingi eesmärk saab saavutatud või ülesanne täidetud, on mõistlik see aruandesse ka kirja panna. Aruande tarbeks peaks olema eraldi fail, kuhu kandeid tehakse pidevalt. Nii lihtne see asi ongi!

Raivo Linnas
,
dr, kirikukogu ja majandusnõukogu liige

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)