18. mai

Eestpalves on Inglise kiriku Blackburni ja Šoti episkopaalkiriku Brechini piiskopkond.

Eestpalve

Palume Jumalalt jõudu ja õnnistust Lääne-Harju praostkonna Nissi kiriku ja kogudusemaja remondiks ning Harju-Madise kogudusemaja korrastamiseks. Samuti Rannamõisa uue kogudusemaja ehituseks ning õpetaja Aare Kimmelile tööks raadiopastorina.

Hetked

Ärkamise hetkedigal hommikul,päevast päevakuni surmani...Ärkamise hetkedigal kevadel,soojast vihmastkülma tuuleni.Nii õrnad,vaevu tajutavadon need virgumised.Valguse puudutusäratab elule,annab lootusepimeduse vangidele.Armuga paitab taoma hapraid võrseid,täites need puhtaima usugauuele päevale,uuele kevadele,uuele elule!Daisy Lappard 

Varjatud Jumal

Püha, püha, püha on vägede Issand! Kõik maailm on täis tema au! Js 6:3Üldiselt on Jumal ja vaimne maailm meie eest varjatud. Meile tuntud reaalsuse – füüsikalise maailmaga võrreldes on ta niivõrd erinev, et me teda ei näe ega suuda avastada. Kuid Jumal võib end inimesele ilmutada. Otsekui nähtamatu eesriie tõmmatakse kõrvale ja siis näeb inimene muidu nähtamatut. Nii toimus Jesajaga tema prohvetiks kutsumisel, mille kirjeldusest siintoodud sõnad ongi. See kogemus mõjus ...

Milline on Jumal?

Et milline on Jumal, ma mõtlen siin Tema olemust, mitte välimust, sest vahel ma pole üldse kindel, et me saame Jumala kohta kasutada sõna «välimus». Aga olemus on tähtis… Kuigi minule kui inimesele kohe kindlasti hoomamatu, või oleks õigem öelda: üle mõistuse käiv. Jah, milline ta on?Lõppeks, vennad, olge rõõmsad! Seadke oma asjad korda, laske endid julgustada, olge üksmeelsed, pidage rahu! Küll siis armastuse ja rahu Jumal on teiega! Issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala ...

Konsistoorium otsustas anda EELK aukiri:

Õnneleid Bergile pikaaegse tegevuse eest vaimuliku töö elavdamisel Nõmme Rahu koguduses,Rein Suijale vaimuliku tegevuse edendamise eest Erastvere Erihooldekodus ning Erastvere kabeli ehituse eestvedamise ja toetamise eest,Ants Jollerile, kauaaegsele Nõmme Rahu koguduse juhatuse esimehele, 70. sünnipäeva puhul,Rein Jollerile, Nõmme Lunastaja kiriku ehituse koordineerimise eest,Õilme Liinile kauaaegse ja ustava teenimise eest Koeru koguduse kantseleitöötajana,Vambola Liinile ...

Kiriku olukorrast AD 2007 – EELK tegevusaruanne

Peapiiskop Andres Põderi ettekanne EELK XXVII kirikukogu 6. istungjärgul 29. aprillil 2008Austatud kirikukogu liikmed ja külalised, vennad ja õed! Eelmisele aastale andis erilise sära Eesti vaba rahvakiriku 90. aastapäeva tähistamine. 2007. aasta juhtsalmis ütleb Jumal: «Vaata, mina teen hoopis uut: see juba tärkab, kas te ei märka?» (Jesaja 43:19). Märkame küll! Ka aruannet koostades valdas mind see imeline kogemus ja tänutunne. Ajalugu pole lõppenud. Kristus elab ja meie ...

Lähedane Iisrael

Irina Stelmach ja Mark Rõbak. Foto: www.pereraadio.com/Iisrael/

Karu tänavat Tallinnas võib pidada Eesti juutluse keskuseks. Siin asuvad 175 õpilasega Tallinna Juudi Kool, Eesti Juudi Kogukonna hoone, 2007. aastal valminud sünagoog ning koššertoidu restoran Moses. Aasta lõpuks peaks valmis saama ka kogukonna hoonesse rajatav Eesti Juudi Muuseum, kus leiab jäädvustamist juutluse ajalugu Eestis 19. sajandi teisest poolest kuni tänapäevani. Lisaks püsiekspositsioonile tuleb siia ka arhiiv ja raamatukogu. Juudi muuseum EestisMuuseumi ...

Südametunnistus ja naisvaimulikud

Kuidas on lood koostööst keelduvate vaimulike südametunnistusega? Naisvaimulikke puudutavas küsimuses tundume olevat tugevalt kursil, kus kokkupõrge on vältimatu. Olukord meenutab sõja puhkemise eelpäevi. Proov lahendada vastuolu diplomaatia vahenditega on jooksnud liiva. Nõuandjad on koju tagasi pöördunud. Arutelu osapoolte vahel on lakanud. Järgmisena räägivad relvad. Teoloogid võivad väidelda ja seadusetundjad esile astuda selleks, et paragrahvidega lahendada seda, mis ...

Piibel, kirik ja karjaseamet

Üks evangeelse luterliku kiriku aluspõhimõtteid on pühakirja ehk Jumala sõna käsitamine kõrgeima autoriteedina. Martin Luther keeldus tunnistamast kirikukogude ja paavstide inimlikku autoriteeti, nõudes, et kirikuvõimud näitaksid Piibli põhjal, et ta on eksinud. Jumala või inimese sõna? Tuleb tõdeda, et tänapäeval on protestantlikes kirikutes hakatud tegema asju, mis pühakirja järgi on vaieldavad või koguni sellega vastuolus. Et postkristlikus läänes on võidule pääsenud ...

EELK vajab soolise võrdõiguslikkuse seadust

Viimase aja üks meedias enam käsitlemist leidnud teemasid on naiste sooline diskrimineerimine Eesti ühiskonnas. Eesti Vabariigi põhiseaduse § 12 ütleb, et «kedagi ei tohi diskrimineerida rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste, samuti varalise ja sotsiaalse seisundi või muude asjaolude tõttu». Lisaks sellele kehtib meil veel eraldi soolise võrdõiguslikkuse seadus.Ometi näitavad nii sotsioloogilised uuringud kui ka ...

Südame kutsega misjonär Rael Leedjärv

Ettekujutus on alati natuke idealistlikum kui tegelikkus. Rael teab nüüd, et Aafrika oludes peaaegu midagi ei toimi nii, nagu  on oodatud, ja pidevalt peab olema valmis plaane muutma ning ka n-ö meestetöid tegema. Foto: erakogu

11. märtsil naasid Keeniast ajutiselt kodumaale toodud misjonärid Aafrikasse, et poolelijäänut jätkata. Teiste seas eesti päritolu Rael Leedjärv, kes on Soomes tegutseva Rootsi Luterliku Evangeeliumiühenduse (Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland – SLEF) misjonär.Milline on olukord Keenias praegu?Möödunud rahutustest väga palju jälgi ei märka, kui ringi sõita. Maanteel on küll siin-seal sulanud augud asfaldis – põlenud jäljed teetõketest. Kuid inimestel on oma lugu ...

Ristimise kolm kuju. Kristlik ristimine kolmainu Jumala nimesse 2.

Minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud! Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni. (Mt 28:18–20) Kristliku ristimise algus on peitunud hämarusse. Seda eeldatakse kõikjal Uues Testamendis, ent varaseima aja kirjeldajad – Paulus (Rm 6:3; 1Kr 1:13,15, 6:11, 10:2) ja Luukas (Ap 2:38, 8:16, 10:48) – tunnevad ...

Saaroni liilia, orgude lilleke

Margit Nirgi käib kord nädalas Haljala gümnaasiumis usundiõpetuse tundi andmas.

10. klassi usundiõpetuse tunnis harjutati etlemist. Õpetaja Margit Nirgi oli õpilaste värsside põhjal, mis inspireeritud Ülemlaulust, kokku pannud sõnalis-muusikalise põimiku. Ülemlaulus kirjutatakse Saaroni liiliast ja orgude lillest: – Mina olen Saaroni liilia, orgude lilleke. – Otsekui lilleke orjavitste keskel, nõnda on mu kullake tütarlaste keskel. – Otsekui õunapuu metsa puude keskel, nõnda on mu kallim noorte meeste keskel. (Ül 2:1–3)Õpilaste sõnakasutuses oli slängi ...

Kaua ela, palju õpi

Neljast erineva vanusega majast koosnev hoonekompleks on Haljala gümnaasiumi koduks. Fotod: Sirje Semm

«Rohkus ei ole halb, rohkus on ikka hea,» ütleb Haljala gümnaasiumi õppealajuhataja Inge Laiv. «Laps ju ise otsustab oma kujunemistee. Meie anname talle lihtsalt üldise teadmise, et otsustamist võimalikult kergeks teha.» 2001. aastast on kooli tunniplaanis usundiõpetus, mille sisseviimine emakeele ja kirjanduse õpetaja Külli Heinla, kes annab ka kultuuriloo tunde, sõnul oli tingitud ilmselgest vajadusest ja sobiva inimese olemasolust. «Kirjanduses ja kunstis peab väga palju ...